Home

Jazykové prostředky v textu

Jazykové prostředky pro rozbor uměleckého textu

Pokud je dokážeme v textu najít a rozpoznat, výsledný efekt čteného textu je o to intenzivnější. Jazykové prostředky a figury Vypsat úplný výčet všech existujících figur by bylo nejen zdlouhavé, ale také téměř nemožné Jazykové prostředky 23. června 2007 v 18:51 | Flammea | JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - přímé a nepřímé pojmenování- obrazná pojmenování - tropy (zástupky)- figury Tropy= jazykové prostředky založené na přenášení významu slov a) metafora- přenesení významu slov na základě podobnosti b) presonifikace- zosobněn JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY V UMĚLECKÉM STYLU. - elipsa - výpustka, vypuštění důležité části textu, většinou přísudku (např. my o vlku a vlk za dveřmi - chybí přísudek je) - aposiopese - neukončená výpověď, značí se , má přinutit k úvaze. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

Jazykové prostředky, CJ - Český jazyk - - unium

3. vrstva kompoziční - (uspořádání textu) - chronologické (postupné), retrospektivní (od konce na začátek), rámcová kompozice (v jediném příběhu vloženo několik dalších příběhů) např. Pohádky tisíce a jedné noci, paralelní kompozice (několik příběhů vedle sebe, můžou se i prolínat kniŽnÍ jazykovÉ prostŘedky - užívají se jen v literatuře, mají charakter intelektuálské mluvy, pociťují se však jako zastaralá Archaismy - slova zastaralá, užívají se v umělecké literatuře k dokreslení dobové atmosféry - mají často obsah známý, přestalo se jich užívat, ale význam dokážeme odhadnout nebo ho. ROZEBRÁNÍ NEUMĚLECKÉHO TEXTU. kde by bylo možné text najít (v novinách, na internetu,) -> čím více, tím lépe; pro koho je text určen (pro širokou veřejnost, pro rybáře, pro lidi, kteří se zajímají o sport, Jazykové prostředky Jazykové prostředky = záleží na době vzniku díla a na autorovi - jsou to všechny vrstvy češtiny, ale méně nespisovná čeština (obecná, dialekt, slang), užívají se v odborném stylu ke zkrácení textu, nebo v historické beletrii k archaizaci textu - přítomný - koncovky: -a, -ouc, -ouc 6.3 - pravdivé tvrzení →výchozí text má především funkci estetickou, jazykové prostředky užité ve výchozím textu jsou příznačné pro umělecký styl 6.4 - nepravdivé tvrzení →v první sloce se první verš rýmuje se třetím a čtvrtým veršem (n

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY V UMĚLECKÉM STYLU - Studentske

Metatext - označuje jakýkoliv druh textu, který je odvozen od textu jiného Aluze - v rámci strukturalistické teorie odkaz na jiný text nebo společenskou realitu Archaismus - zastaralý výraz Termín - odborný výraz Historismus - je umělecký směr 19. Století Pejorativum - hanlivý výra Literatura: Interpretace uměleckého textu: Jazykové prostředky v básnických dílech - ukázka pro Máchův Máj Ukázky pochází z básně Máj Karla Hynka Máchy o vypouštění spojek, které by čtenář v textu čekal - gradace, prudší dějový spád, stručnost o proud řeky hřmí, nabírá na síle, rve břehy, úpí, sténá, ničí vše stálé elipsa o z textu jsou vypuštěna slova, která nejsou pro obsah důležitá nebo z kontextu snadno podvědomě doplnitelná o Je devět orientuje se v principech kompoziční výstavby textu, rozezná kompoziční postupy (např. chronologický, retrospektivní); analyzuje jazykové prostředky a jejich funkci v textu; analyzuje zvukovou a grafickou stránku textu a jejich funkci v textu; nalezne v textu tropy a figury (alegorie, aliterace, anafora, apostrofa, dysfemismus, elipsa

- rozlišit a pojmenovat jednotlivé části textu (možno je i prstem ukázat) např. počet odstavců, přítomnost nadpisu, titulku, mezititulku, přímé řeči, odrážek, vysvětlivek, jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku viz jazykové prostředky u charakteristiky uměleckého textu • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát) II. ást • funkční styl • slohový postup • slohový útvar • kompoziční výstavba výňatku • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku Funkní styl Charakteristické rysy Kompozice textu je logická a promyšlená, v psané formě často obsahuje ilustrační obrázky. Autor v něm používá odbornou terminologii (monitor, objektiv, kondenzátor), stupně odbornosti se ale liší podle příjemce (pro laiky i specialisty v oboru). Jazyk je spisovný, nejčastější slohový postup je popisný nebo výkladový

Poledne v tom okamžení, A táta přijde z roboty: B a mně hasne u vaření A pro tebe, ty zlobo, ty! B sdružený: a, a, b, b Sedí babka při ohnisku, A měří vodu z misky v misku, A dvanáct misek v jedné řadě. B Pán u baby na poradě. B obkročný: a, b, b, a Šuhaj z Hané práce hledí a dbá,A aniž v díle prahne po děvuše, Charakteristika v uměleckém stylu. Český jazyk a literatura, 4. ročník. Zdeňka Valčíková valcikova@gymjev.cz. Pracovní list k uměleckému stylu (kompozice a jazykové prostředky charakteristiky v uměleckém textu) Inovace: využití ICT, rozvoj čtenářské gramotnosti. 5. VY_32_INOVACE_01_05. Popis v uměleckém styl

4.4 V každém ze tří tučně vyznačených veršů se vyskytuje nespisovný tvar slova. Zdůvodnění 4.1 - Text má především funkci estetickou, jazykové prostředky užité v textu jsou příznačné pro umělecký styl. 4.2 - V první sloce se žádné slovo zdrobnělé nevyskytuje (slovo zdrobnělé je např. štěňátko Citově zabarvené jazykové prostředky se mohou sporadicky objevit v textech populárně naučných. Typické rysy výkladu aneb co dodržovat při psaní Stejně uvažuji i nad dalšími činiteli - kompozice textu bude jiná v psaném X mluveném výkladu . 2 Odborný text je slohový útvar, jehož cílem je informovat, zaujímat stanoviska, vysvětlovat myšlenky a komunikovat o teoriích různých vědních oborů s odbornou veřejností. Autor již k známým publikovaným faktům přidává vlastní pohled a poznatky vědeckého charakteru získané vlastním výzkumem nebo odvozené z dřívějších prací V odborné literatuře bylo popsáno několik návodů na přestavbu vyřazovaných rdst na amatérské Charakterizujte jazykové prostředky použité v daném textu. Výňatek 2 Neumělecký text Vysvětlete, jak byste pojmenovali první řádek textu. 6. Vysvětlete význam textu v kurzívě

Jazykové prostředky v uměleckém textu

 1. Jazykové prostředky mající takový dodatkový význam označujeme jako příznakové, nesou určitý příznak (stylový, dobový, útvarový, expresivní ap.), který může mít i různý stupeň. V textu může příznakový, ale také neutrální lexém získat kontextovou stylovou hodnotu dík ↗aktualizaci
 2. Publicistika (latinsky publicius - obecní, veřejný) ⇒ oblast, v níž se jazyka užívá ve veřejném stylu, zaměřena na veřejnost a určena k publikování.. veřejný styl se uplatňuje v časopisech, novinách, řečnických projevech; úkolem publicistického stylu je čtenáře poučit, informovat, o něčem přesvědči
 3. • jaké jazykové a tvůrčí prostředky autor použil a jak slouží smyslu a záměru textu i čtenářovu porozumění Poznámky? Didaktický potenciál pomáhá učitelům porozumět lépe textu, zjistit, zda je text dostatečně podnětný pro jejich žáky, a nacházet příležitosti pro rozvoj čtenářství
 4. Nalézáme ho nejčastěji v beletrii a v uměleckých textech, většinou jako líčneí krajiny. Jazykové prostředky vyvolávající citovou působivost textu: personifikace (=zosobnění) citově zabarvená slova (lichotivá a hanlivá) básnická vyjádření; přirovnání; zdrobněliny (ale těch s mírou) metafory, metonymije; dějová.
 5. Jazykové prostředky. Synekdocha. Synekdocha je jazyková figura, při níž je název celku použit pro označení části (Washington jedná s Moskvou = označení amerických a ruských politiků) nebo naopak název části pro označení celku (např. mít střechu nad hlavou = označení celého domova)
 6. Postavení stylistiky v rámci lingvistiky. 2. Jazykový styl. 3. Slohový postup. 4. Slohový útvar. 5. Funkce textu (účel, cíl, smysl) 6. Proces stylizace . II. Stylistika. 1. Základní vymezení A) Nauka o stylu B) Nauka o výstavbě textu. 2. Základní pojmy A) Funkce textu B) Jazykový styl C) Slohový postup D) Jazykové prostředky.

Jazykové rozbory mají bezpochyby souvislost se situací, v níž projev vzniká. Znalost těchto okolností a podmínek nám pomáhá lépe rozumět smyslu textu a jeho stavbě. Z toho důvodu je zařazena do systému rozboru tzv. identifikace komunikační situace a výstavby textu (M. Čechová, 1996) Jsou jazykové prostředky uměleckého stylu, které spočívají v přenášení významu. Metafora - přenesení významu na základě vnější podobnosti pojmenovaných skutečností Personifikace (zosobnění) - přenesení lidských vlastností a činnosti na neživé věci, zvířata a rostliny (těsto kyne a vzdychá začlenění uvozeného textu do výpovědi bez uvozovací věty: Až příliš často zdůrazňoval, že cestovatel v Grónsku nikdy nebyl, ale že pouze plácá nesmysl za nesmyslem, uvozený text vložený do jiného uvozeného textu: Šli jsme do Grónska a tam jsme našli hotel ‚Gronland', kde jsme na čas zakotvili. Jazyk spisovný a nespisovný,jazykové vrstvy . Slohové rozvrstvení jazykových prostředků:- prostředky stylově bezpříznakové: neutrálnío jádro slovní zásoby, slova využitelná ve všech funkčních stylech bez omezení. o cukr, žena, město, pět, nad, černý- prostředky stylově příznakové: zabarven - druh novinového článku, v němž autor vyjadřuje svůj názor, zaujímá určité stanovisko k nějakému problému Þ osobní styl novináře, umění nesouhlasu, argumentace - jazyk: pestrý, citově zabarvený styl; subjektivní ráz - působivé a účinné jazykové prostředky

Jazykové Prostředky a Jejich Funkce Ve Výňatk

Jaké jsou funkce jazykových prostředků? Odpovědi

Umělecké zobrazovací prostředky - tropy - jazykové prostředky → přenáší význam slov - figury (sousloví)- jazykové prostředky → vzniklé hromaděním slov/hlásek Obrazná pojmenování - přímá (tropy) - přirovnání - pojmenování předmětů nebo jevů na základě porovnání (jak, jako Ve škole jsme se tyto alegorie, synekdochy, hyperboly a další neučili. Nebo jsem ve škole dlouhodobě chyběla. Umím to sice v textu objevit, vždy velmi dobře rozumím, co tím chtěl básník říci, dost často sama ve svých textech nějaké jazykové prostředky používám, ale určovat to nechci a nebudu Jazykové prostředky užívané v próze i poezii (Hlásková instrumentace textu, afektivní pojmenování, tropy, figury, přirovnání) Tropy (metafora, metonymie, synekdocha) Oxymorón. Zdroje. Jazykové prostředky užívané v próze i poezii. Hlásková instrumentace textu: využití zvukových kvalit hlásek pro napodobení zvuků či. inzerát = krátké textové či obrazové sdělení, které je obvykle za úplatu zveřejněno v nějakém vhodném informačním médiu - např. v tisku, na veřejné vývěsce, na internetu, někdy i v rozhlase či v televizi. Zadavatel inzerátu se nazývá inzerent. Soubor všech inzerátů se označuje slovem inzerce Jazykové prostředky užívané v publicistických textech podléhají þastým změnám v důsledku potřeby autorů užívat výrazy a spojení neotřelá, nevšední, v þemž spatřujeme svébytnost a specifinost tohoto funkního stylu. Cílem diplomové práce bylo charakterizovat texty souasné psané publicistiky s

Charakteristika neuměleckého textu (funkční styly

Prezentace seznamuje žáky se základními jazykovými prostředky, které následně použijí pro sestavení prvního jednoduchého popisu pracovního postupu. Součástí je PL pro mírně pokročilého (A2-B1) ŽOMJ (žáka s odlišným mateřským jazykem), který na konci hodiny také píše pracovní postup.Tento materiál vznikl v rámci Výzvy 2016 Výhody: čtenář čte po částech, může se zamyslet, k přečtenému se vracet; snadnější orientace v textu . jazykové prostředky: spisovné, stylově neutrální až knižní. výběr jazykových prostředků je uvědomělý. promyšlená a přiměřená stylizace, výstižné výpověd

Jazykové prostředky a jejich funkce bývají pro studenty často noční můrou. Jazykové prostředky - naučte se rozebrat umělecký text na jedničku ; Jazykové prostředky v uměleckém textu - YouTub . Umělecký jazykový prostředek je jazyková konstrukce, která se používá nejčastěji v krásné literatuře Na internetu nemohu nikde nalézt, co jsou stylotvorné prostředky. Tato otázka mi byla položena ve škole a já nevím, jak na ní příště odpovědět. Mohli byste mi sem dát prosím popis i nějaké příklady? Děkuji Lenka Doplňuji: Za dva týdny maturuji a obávám se, že i tam tato otázka může být. Jak je ale vyhledat v textu, když ani nevím, co vlastně hledat 1. a) O jaký slohový útvar jde v textu? b) Která slova v textu jsou zvláště nápadná? c) Kolik jich je v textu? Na ţiţkovské stráni seděly spolu ţeny a háčkovaly. Muţi se natáhli, opřeni o loket, leţeli, ruce za hlavou, sever Prahy u svých pat. Karlín stál tu k nahmatání pod vrchem Ţiţkovem, v mocné ohavnosti

Knižní jazykové prostředky. Knižní jazykové prostředky se uplatňují především v oblasti umělecké tvorby, ve slavnostních projevech, v intelektuálně náročných odborných a esejistických textech, v jazyce práva apod. Jsou pociťovány jako vysoce spisovné, mohou nést určitý patos a rys vznešenosti, např Musím zjistit · Slohotvorné činitele · Funkci textu · Slohový postup · Jazykové prostředky - viz rozbor uměleckého textu · Slohový útvar Slohotvorní činitelé Objektivní · Pohlaví, místo, spisovnost, druh češtiny, interpunkce, oficiálnost, prostředí, monolog/dialog Subjektivní · Věk, odbornost, připravenost, povaha, vztah autora k textu

Literární struktura, básnické prostředky, znaky poezie a

II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky. Poslední oblastí, v níž je žák hodnocen, je kritérium výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu celé zkoušky. Obecná struktura ústní zkoušky [PDF. v 9. ročníku základní školy. Cílem hodiny je, aby žáci na jejím konci byli schopni vysvětlit rozdíl mezi popisem prostým a popisem subjektivně zabarveným, tj. lí-čením. Ve svém textu mají být schopni vhodně použít jazykové prostředky typic Interpretace uměleckého textu: George Bernard Shaw: Pygmalion - jazykové prostředkyVe videu je použita ukázky z knihy Pygamalion od G.B.Shawa (v překladu M.L.. Výhody: čtenář čte po částech, může se zamyslet, k přečtenému se vracet; snadnější orientace v textu. jazykové prostředky: spisovné, stylově neutrální až knižní. výběr jazykových prostředků je uvědomělý. promyšlená a přiměřená stylizace, výstižné výpověd

Jazykové prostředky v uměleckém textu - YouTub . 1. prostředky stylově bezpříznakové - tvoří jádro slovní zásoby a jsou využitelné v každém projevu či stlyu. Z oblasti syntaktické jsou to kratší větné celky. Dále sem patří prostředky mluvnické - hovorové - děkuju, nate, vemte si -.knižní - vlekou, dělati, péci. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY ŘEČOVÉ AGRESE V RUSKÉM A ČESKÉM TISKU Language Instruments of Speech Aggression in Russian and Czech Press Jiří Gazda (Masarykova univerzita, Brno) Klíčová slova: jazyková agrese, mediální diskurs, politický diskurs, interkulturní dialog, ruština, čeština Nakonec se práce v prvním oddíle věnuje popisu turistického průvodce, tematicky vymezuje typy textů, jež se v něm objevují, a popisuje jeho obsahovou náplň i formální aspekty. Představuje v textu užívané slohové postupy a jejich jazykové prostředky, dále pak napříč jdoucí tendence textu k textové kondenzaci a koherenci rozezná útvarové a funkční prostředky užité v textu (např. obecná čeština, dialekty, knižní, archaické a expresivní jazykové prostředky, argot, slang); přiřadí text k funkčnímu stylu (např. odborný, umělecký, publicistický), ke slohovému útvaru Jazykové prostředky = záleží na době vzniku díla a na autorovi - jsou to všechny vrstvy češtiny, ale méně nespisovná čeština (obecná, dialekt, slang), expresivní a vulgární výrazy, nejvíce se používají citově zabarvená slova, knižní výrazy, poetismy + tropy užívají se v odborném stylu ke zkrácení textu.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra bohemistiky EMOCIONALITA A EXPRESIVITA MEDIÁLNÍHO TEXTU (SE ZAMĚŘENÍM NA LEXIKÁLNÍ JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY) The Emotionality and The Expressivity of Written Media with Special Focus on Lexical Language Means MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Michaela Žondrov Jazykové prostředky ze stylistického hlediska. KRČMOVÁ, M. Mluvenost a psanost jako slohotvorné činitele. Stať ukazuje, že rozdíl mezi projevy mluvenými a psanými není pouhým důsledkem kódu, v němž komunikace probíhá, ale je založen daleko hlouběji: Vychází již z procesu osvojování jazyka, který probíhá u. Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá jazykovou politikou v Rusku a sdělovacími prostředky. Cílem práce je vymezit a podrobit analýze problematiku jazykové politiky Ruské federace, popsat aktuální stav jazykové politiky a prozkoumat roli sdělovacích prostředků 5. určit možný výskyt textu, pokud je to v otázce požadováno 6. charakterizovat pravděpodobného adresáta 7. analyzovat výstavbu textu (kompozice, kapitoly, odstavce, struktura úředního dopisu, forma strukturovaného životopisu ) 8. charakterizovat jazykové prostředky - slovní zásoba: spisovný jazyk, nespisovný jazyk, umě Vlastní jazykové prostředky, jimiž se makrostrukturní jednotky realizují, se mohou v závislosti na povaze každého z obou jazyků různit (např. analytické prostředky němčiny na rozdíl od syntetických tvarů v češtině, rozdílné slovosledné zákonitosti, tendence k nominálnímu vyjadřování v němčině atp.)

Moji šťastní andělé : Vypravování

V textu se hojně objevují ukazovací zájmena (ten, ta, to), způsob vyprávění se tím blíží běžnému plynutí řeči. Na druhou stranu najdeme i téměř básnické jazykové prostředky - přirovnání (ožehnutá díra jako modrý monokl) či personifikaci (tlak vzduchu proběhl krajinou a syčel a hvízdal) Mgr. Jana Válková. Adresa: Na Konečné 32 Opava - Komárov 74770. IČO: 68326408. E-mail: jana.valkova@korektury-jv.cz. Telefon: 606 716 23

PPT - Rozbor neuměleckého textu PowerPoint Presentation

Video:

1.8.3 rozpozná útvarové a funkční prostředky užité v textu (obecná čeština a další interdialekty, dialekt, knižní a expresivní jazykové prostředky aj.); 1.8.4 doplní podle smyslu vynechané části textu, odhadne pokračování textu nebo doplní jeho předchá-zející část, odhadne název textu Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku z neuměleckého textu. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 540 Kč. Vzhledem k specifické úloze překladu navodit českými prostředky představu o stylové organizaci cizího uměleckého textu by takový požadavek ani neodpovídal povaze překladatelovy jazykové činnosti. Např. ono do textu plynule zasazené, rafinované rozkřísnutí asociací, jež tu bylo demonstrováno na uvedeném příkladu z. Cíl: Virtuální hospitace z Českého jazyka a literatury byla natočena v prosinci 2010 v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové.Výuka je zaměřena na specifické jazykové prostředky uměleckého stylu.S nimi se žáci setkávají v průběhu celého středoškolského studia, ve 4. ročníku je pak prostor vymezen pro systematizaci již získaných poznatků

Jak rozebrat neumělecký text Rozbor-dila

Jazykové prostředky: např. pouze spisovné jazykové prostředky - objektivní přístup, četné Najděte v textu místo, na kterém lze demonstrovat kolísání maskulin mezi vzory hrad a stroj, a pohovořte krátce o kolísání substantiv obecně Kategorie: Čeština, Profi práce Typ práce: Skripta, učební texty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní pojmy a kategorie nauky o textu.Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků → vhodně využívá jazykové prostředky i nonverbální prostředky a interpretuje je v řeči; Samostatná řečnická vystoupení - připravená, nepřipravená objasní jejich funkci v textu a zhodnotí jejich účinek na čtenáře → rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby, posoudí jejich funkci v konkrétní - styl oficiálního mluveného projevu, řečník přednáší, užívá neverbální prostředky, mluvená forma, připravené. 4. Slohový postup - většinou jich je v textu více informační - fakta: kdy, kde, co (zpráva, analytický článek, oznámení) popisný (charakterizační) - vlastnosti: jaký úvahový - proč asi

PPT - Český jazyk a literatura PowerPoint PresentationFestival vynálezů

Jazykové prostředky a funkce. gramatika: čas přítomný, čas minulý, čas předpřítomný, gerundia a infinitivy I. fonetika: Porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu o cestování v budoucnosti a dovozu a vývozu potravin a na základě přečteného doplní chybějící informace. (R, P No tak se mrkněte, jaké literární prostředky vůbec jsou, co to taková metafora, příp. metonymie, přirovnání apod. je, následně tyto prostředky zkuste v textu najít sám/sama, no a nakonec nám předložte svůj vlastní, vypracovaný úkol ke kontrole V textu je vytvářen (vědomě či nevědomě) reálným autorem, své myšlenky sděluje prostřednictvím vypravěče a jeho výsledný obraz je rekonstruován a vyvozen z textu teprve samotným čtenářem Jazykové prostředky. Autor se spíše než na popisy osob a romantických krajin, v nichž se básně odehrávají, soustředí na syžet. Za pomocí velkého množství dialogů, úsporného jazyka a baladické zkratky vytváří rychlý dějový spád, zvyšuje napětí a dosahuje velké dramatičnosti textu

 • Krvácení do git u dětí.
 • Jezevčí sádlo účinky.
 • Krátké motta o životě.
 • Dystrofie atrofie.
 • Asymetrie relace.
 • Smažené topinambury.
 • Jak si najít přátele na internetu.
 • Nickelodeon.
 • Úplavice rostlina.
 • Elektrické topení do zásuvky.
 • Hopr prostějov otevírací doba.
 • Maggie csfd.
 • Babbo natale.
 • Boty nike air force 1.
 • Nasměrování pyramidy.
 • Teplovzdušné vytápění princip.
 • Mkv converter.
 • Prodám volně stojící vanu.
 • Degenerativní onemocnění páteře.
 • Koupě auta převod peněz.
 • Virtuální adopce zvířat.
 • Kapsulotomie kloubu.
 • M4ai airsoft.
 • Klaus v džínách.
 • Tvarohové těsto bez vajec.
 • Pleteni videa.
 • Tlačítkový mobil s velkým displejem.
 • Rajčatový salát s tatarkou.
 • Jarmila švehlová.
 • Austrálie pohoří.
 • Perioral dermatitis lecba.
 • Hrad litice pověst.
 • Šedá v interiéru.
 • Halloween 5.
 • Tloušťka dlažby s lepidlem.
 • Otčenáš latinsky.
 • Dc komiksový komplet datum.
 • Crop pdf online.
 • Ostroretka stěhovavá recept.
 • Vánoční focení dětí ve školce.
 • American gods s02e04 titulky.