Home

Franská rise

Franská říše. Autor, revidující: Václav Němec, Lukáš Sláma při stěhování národů vznikaly první velké kmeny - vznikaly různými rozpady a opětovnými vzniky jiných, menších kmenů. Germánské kmeny většinou směřovaly ke Gálii Franská říše, respektive Království Franků (latinsky Regnum Francorum či Regne Franc, latinsky Francia), Franská nebo Francká říše nebyla ani jedním oficiálním názvem, ale přesto státním útvarem rozkládajícím se na území dnešní Francie, Německa, Nizozemska, Belgie, Švýcarska, částečně Itálie, Rakouska, Polska a Španělska Franská říše. Po pádu říše západořímské obsadily provincii Galia kmeny germánských Franků, které vyšly z Porýní. Postupně ovládly území od Rýna až po Pyreneje. Jejich říše se stala nejrozsáhlejším a nejtrvalejším mocenským útvarem ze všech států, které na bývalém římském území Germáni založili Franská říše před vládou Karla Velikého. Franská říše vznikla na konci 5.. století v okolí řeky Rýna . Středověká společnost byla tvořena šlechtou neboli feudály, kteří byli vazaly panovníka a poddanými, kteří obdělávali půdu propůjčenou od šlechtice;feudála. Prvním králem Franské říše se roku 481 stal Chlodovík z rodu Merovejovců

Franská říše - dějepis

Franská říše byla v roce 843 rozdělena Verdunskou smlouvou mezi syny Ludvíka I. Pobožného na: Západofrancká říše, Francie - Karel II. Holý, Východofrancká říše, Německo - Ludvík II. Němec a Střední království (Itálie) - Lothar I. V roce 845 na dvoře Ludvíka II Franská říše (481 - 843) Germánský kmen Franků vytvořil v západní Evropě mocnou říši. Nejvýznamnějšími panovníky byli: Chlodvík 5. - 6. století. Založil říši a přijal křesťanství. Karel Martel 7. - 8. století. Majordomus, který r. 732 porazil v bitvě u Poitiers Araby a zastavil jejich postup do Evropy. Kapitola 2: Franská říše. 1. Franská říše byla nejpevnějším z raně středověkých barbarských států. Franské, germánské kmeny sjednotil Chlodvík z rodu Merovejců v 5. století. Přijal křest a podporoval církev. Franští králové sjednotili ostatní Germány a vytvořili velkou říši (dnes území Francie, Německa, Benelux)

Franská říše - cswiki

Francká říše. Francká říše vznikla v pátém století a v devátém pak byla rozdělena kvůli Verdunské smlouvě. Frankové byli germánským kmenem.Původně osidlovali oblast dnešního Nizozemí a Porýní, ale přesunuli se na západ do Francie.. CHLODVÍK Chlovík (vláda: 481-511) dobyl Galii a přijal křesťanství.Vydal také zákoník Salica, jeden z nejstarších. 1/15 Kdo založil Franckou říši? Karel Martel; Chlodvík; Franco; Karel Veliký; 2/15 Kdy byl Karel Veliký korunován? 700; 750; 800; 850; 3/15 Ve kterém roce se rozpadla Francká říše Franská říše. Tato říše se rozkládala v povodí řeky Rýn (dnešní Německo, Francie, Švýcarsko a země Beneluxu). Zde se jako první začali usazovat kmeny Franků (odtud Franská říše). Rozkvět, své doby nejuznávanější říše, zapříčinili i významní králové; zde uvádím pouze ty nejznámější: 1. Chlodvík I Franská nebo Francká říše, přesněji Království Franků (latinsky Regnum Francorum či Regne Franc), zkráceně Franky, Frankland (latinsky Francia) jsou historické názvy pro rozsáhlý státním útvarem rozkládajícím se na území dnešní Francie, Německa, Nizozemska, Belgie, Švýcarska, částečně Itálie, Rakouska, Polska a Španělska

Obrat ve vývoji Francké říše nastal až v 5. století, kdy se do čela Franků dostal král Chlodvík (někdy se uvádí jméno Clovis, Chlodwig nebo Chlodovech), který vládl v letech 481 - 511 Franská říše-původně Galie-byla nejstabilnější ze všech germánských kmenů-r.492 ovládl Galii král Chlodvík(z rodu Merovejců) a vytvořil na tomto území stát-byl vytvořen lenní systém=propůjčování půdy-v 8.století=rozpor mezi králem a šlechtou o půdu a pravomoc Testi.cz > Historie > Středověk > Franská, Byzantská a Arabská říše test Franská, Byzantská a Arabská říše ( Středověk ) Autor: Cherriska (33 vlož Materiál seznamuje žáky střední školy s vybranými vládci, událostmi i kulturními projevy francké říše. Tato prezentace vznikla na podporu výuky v oblasti cestovního ruchu

Franská říše - Regnum Francoru

Franská říše. Franská říše, nebo též Francká říše, byla státním útvarem, rozkládajícím se na území dnešní Francie, Nizozemska, Belgie a Německa, který založili v době stěhování národů germánští Frankové.Existovala od konce 5.století do poloviny 9. století, kdy její dělení verdunskou smlouvou v roce 843 položilo základy středověkému francouzskému. Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití Franská říše. Raný středověk. při stěhování národů vznikaly první velké kmeny - vznikaly různými rozpady a opětovnými vzniky jiných, menších kmenů. Germánské kmeny většinou směřovaly ke Gálii. Kmenem chápeme politický a mocenský orgán, nikoliv ale sociální - nejednotná víra nebo původ členů kmene Ke. ARABSKÁ ŘÍŠE-arabské kmeny sjednotil Mohamed (prorok)-Mohamed a jeho bližní vytvořili nové náboženství=Islám-Islám:-jednobožství(bůh Alláh)-posvátná kniha:Korán-věřící=Muslimové-Arabové šířili své náboženství po světě, jezdili na velbloudech=karavany-založili město na Pyrenejském poloostrově=Cordóba-Mešita=modlitebn Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > F > Franská říše

rychnovska - Franská říše

Franská říše. Franská říše, nebo též Francká říše, byla státním útvarem, rozkládajícím se na území dnešní Francie, Nizozemska, Belgie a Německa, který založili v době stěhování národů germánští Frankové franská říše, raně feud. stát v záp. a stř. Evropě 482-843; zal. králem Chlodvíkem z rodu Merovejců, který s vlastní družinou vítězstvím u Soissonsu (486) dobyl poslední řím. državu v Galii, Syagriovo král., podrobil si ostatní kmenové předáky sálských Franků, přijal kat. víru a s podporou kat. církve dobyl 507 král

Světová historie - Státy - Francká říše, Franci

Východofranská říše. Raně středověký feudalní stát, který vznikl v roce 843 po rozdělení franské říše na území dnešního Německa, Rakouska a severního Švýcarska; nejvýznamnějším střediskem bylo Řezno. Východofranská říše se začala formovat již před rokem 843; základem byl rodový úděl Ludvíka II FRANSKÁ ŘÍŠE Západofranská říše FRANCIE Východofranská říše SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ (Německo) Dvě věci řídily život lidí ve středověku: feudální systém a mocná církev. Král rozděloval půdu své družině válečníků jako odměnu za pomoc v boji. Takovým válečníkům se říkalo vazalové, protože je.

Franská vlast se nachází za dolnorýnskou hranicí v dnešním Nizozemí a Belgii. Jméno Franků se objevuje poprvé v polovině 3. století a sloužilo jako zastřešující pojem pro více menších germánských kmenů, které jsou známy ze starších zpráv Franská a Byzantská říše (10) 1.11.2012 | 9 472 zhlédnutí | V kategorii Středověk - testy. Procvičte si své znalosti, které jste získaly z hodin historie na základní škole. Tento test s 10 otázkami zjistí, jestli znáte potřebná fakta z období Franské a Byzantské říše Franská říše S pomocí učebnice 7. třídy str. 9 -11 doplňte a přepište zápis. V 6. st. zde vládne dynastie Merovejc.

 1. Dva největší z nich , říše byzantská a říše franská, byly ohrožovány nebezpečnými útoky Arabů. Arabové přináleželi k semitské jazykové skupině a obývali odedávna poloostrov Arabský, stepi mezi Sýrií a Eufratem a jižní Mezopotámii. Vcelku nehostinná Arábie jim neposkytovala dostatek stálé výživy, a proto.
 2. Franská říše, respektive Království Franků , Franská nebo Francká říše nebyl ani jeden názvem oficiálním, bylo státním útvarem rozkládajícím se na území dnešní Francie, Německa, Nizozemska, Belgie a Švýcarska. Na jeho počátku stáli: Merovech, Childerich I. a Chlodvík I., králové germánských Franků, jejichž moc stoupla zároveň s úpadkem moci římské.
 3. Franská říše. , raně feudální stát v západní a částečně střední Evropě 482 - 843. Franská říše založena králem Chlodvíkem z rodu Merovejovců, který dobyl poslední římské državy, Syagriovo království v roce 468 a království Vizigótů 507 v Galii

Franská říše - raný středověk Učebnice dějepisu on-lin

Karel Martel (715-741) zakladatel karlovské dynastie; bojuje s Araby (732 bitva u Poiteires → zachránění křesťanské Evropy) beneficiální reforma → šlechtici dostali dobrodiní (půdu - benefitum) - měli i pro sebe a svoje potřeby, po jejich smrti opět přešla do rukou státu → vznik středověké šlecht Franská říše. Merovejci. V 6. století vládl Franské říši rod . Merovejců. Vládu nad královstvím postupně . přebírají tzv. majordomové (správci . královského dvora) z rodu Karlovců. Dagobert. Bojoval mimo jiné se Sámem, kterým byl v bitvě u Wogastisburgu roku 631 poražen. Po jeho vládě nastává období vlády. Franská říše. Franská říše (popř.francká říše) byla státním útvarem rozkládajícím se na území dnešního Švýcarska, Francie, Nizozemska, Belgie a Německa.Na jejím počátku stáli Childerich I. a Chlodvík I., králové germánských Franků, jejichž moc stoupla zároveň s úpadkem moci římské říše.Chlodvík I. během své vlády (481-511) ovládl ostatní. Franská říše Frankové si podrobili původní obyvatelstvo, přisvojili si půdu, na tomto území poté docházelo k feudalizaci. Postava krále měla ve Franské říši velký význam Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51

Mgr. David Mikoláš Franská říše Učební text Chlodvíkův křest, 14. století (Velká kronika Francie, Paříž) Karel Veliký a jeho syn Ludvík Pobožný, 14. století (Velká kronika Francie, Paříž) Expanze franské říše za vlády Karla Velikéh Na toto období měla velký vliv Franská říše, která vznikla okolo 3.století a zaniká roku 843. Byla státním útvarem rozkládajícím se na území dnešního Švýcarska, Francie, Nizozemska, Belgie a Německa Franská říše byl státní útvar, rozléhajícím se na dnešní Belgii,Nizozemsku,Francie a Německa. Franská říše vznikla ke konci 5.stol. A zanikla v polovině 9. stol., na území řeky Rýna. Za zakladatele Franské říše se považuje Chlodví franská říše See also: východofranská říše západofranská říše východofranská říše západofranská říše Collection kind: Geographic names file References (6) - Naučná literatur Přehled dílů. 1. Starověká Čína - 1. část 2. Starověká Čína - 2. část 3. Starověké Řecko - 1. část 4. Starověké Řecko - 2. čás

Západofranská říše - Wikipedi

 1. Franská říše-> v 5 stol.n.l v Evropě stěhování národa v 5 stol.n.l v Evropě stěhování národa -> v Asii ho zahájili Mongolové narazili na Slovany-> náraz na Germány a ti zníčí 476 n.l. Západořímskou říši-> Germáni zakládají vlastní státy -> hl. vojenské státy-> mají krátké trvání - obvykle pouze vláda jednoho panovník
 2. Franská říše a české historické pověsti Každému z Vás jsem položila čtyři otázky, samozřejmě každému jiné čtyři otázky. Na tyto otázky odpovězte a odpovědi mi potom pošlete na e-mail. Otázky vycházejí z textů, které jsem Vám zadala, tedy odpovědi jdou nejsnáze najít právě v těchto textech
 3. Výsledky 1 - 20 z 28 pro vyhledávání 'franská říše dějiny', doba hledání: 0,11 s. Upřesnit hledání Seřadit podle Relevance Podle data sestupně Podle data vzestupně Autor Náze
 4. Britové měli kdysi svou doktrínu zahraniční politiky, která říkala, že na kontinentě nesmí vzniknout hegemon, který by je mohl ohrozit. Proto po celé své dějiny intrikovali proti silnějšímu, spojovali se se slabším a pokud ten slabší zesílil, klidně se spojili se starými nepřáteli proti starým přátelům a pak zase naopak
 5. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Středověk,starověk a mnoho víc - Franská říše

Raný středověk v Evropě a ve světě, počátek států ve střední a východní Evropě Periodizace středověku Raný středověk(476-počátek 11.st.) počátek pádem ZŘŘ v roce 476 trvá do roku 1000 Vrcholný středověk(11.-14.st.) zlatý věk středověku počátek po roce 1000 konec v době propuknutí černé smrti Pozdní středověk(14.-15.st.) počátek v době. Franská říše 15.09.2008 19:04. nejstabilnější z germánských kmenů. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Svět a politika > Panovníci > Franská říše Články na Deník.cz se štítkem Franská říše

Francká říše - dějepis, online sešit

 1. Franská říše se po tomto rozšíření stala nejdůležitější říší v západní Evropě a do jisté míry protiváhou říše Byzantské. Ovládala mnoho území kdysi příslušných k Římské říši a některá další území. Rok 800: Korunovace Karla Velikého na císaře Římské říše
 2. Zajímavé knihy na téma franská říše v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník
 3. Franská říše. Karel I. Veliký . 800 - papežem . korunován na císaře. vojenské výboje - téměř zdvojnásobil rozsah říše - násilná christianizace. organizace říše: hrabství (v čele hrabě) a . marky = hraniční oblasti s polovojenským systémem (v čele markrabě
 4. Franská říše byla vlivná vojensky i kulturně. Neustále se snažila expandovat. Měla své vazaly, kam patřili mimo jiné i Češi, kteří museli platit říši od roku 806 tribut. Ten můžeme dnes chápat jako klasické výpalné. Teď je otázkou, jestli se něco podobného v modernějším hávu bude opakovat
 5. ) Území osídlené Franky. Západní Evropa, 8st. rozmach; Frankové-Germánské kmeny-zakladatelem Chlodvík-481-511-z rodu Mejovejců-sjednotil Franské kmen
 6. Franská říše a Karel Veliký Vývoj Franské říše Císař Karel Veliký Karolinská renesance Franská říše - Chlodvík I. Na počátku stál Chlodvík I., král germánských Franků z rodu Merovejců. Chlodvík I. během své vlády (481-511) ovládl ostatní franské kmeny a rozšířil svou říši i o severní Galii
 7. 5. otázkaPočátky středověku (feudalismus - vznik), Barbarské státy, Franská říše, Sámův svaz, Byzanc, Velká Morava, Arabové a islám.Počátky středověku- období od pádu Západořímské říše roku 476 n. l.- období je charakterizováno existenci feudálních vztahů = vztahy k osobní závislosti založené na vlastnictví a pron

Kompas času 10 Franská říše 2 - YouTub

 1. Články na Kroměřížský deník se štítkem Franská říše
 2. SVATOPLUK (871-894) - syn Ludvíka Němce Koroloman obsadil Velkou Moravu a dosadil tam franská markrabata - Vilém a Engeš, Svatopluk zajat - Moravané povstali (mysleli si, že Svatopluk zahynul( - v čele Slavomír, který se stal knížetem
 3. Ostrogóti, franská říše, byzantská říše, arabská říše, Vikingové - jinoch-dejepis.webnode.c
 4. Franská říše. Král Chlodvík s manželkou Chlotildou. 26. 12. 2018. Ropucha proměněná v lilii: Proč se král Chlodvík obrátil ke křesťanství
Dějepis - Projekty - Projekt - Franská, Arabská, ByzantskáPoesía Europea Medieval: Arte en manuscritos del período

Významné bitvy a události. 631/2 - u Wogastisburgu. Dagobert x Slovanům vedeným Sámem, porážka Franků. 732 - bitva u Tours/Poitiers. majordomus Karel Martel x Arabům, vítězství Frank Korunovace Karla Velikého Za vlády Pipinova syna Karla I. Velikého dosáhla franská říše největšího rozmachu. Období jeho vlády dominovaly především rozsáhlé výboje, za nichž se franský stát nebývale rozšířil; Karel získal po těžkých bojích Sasko a Bavorsko, ovládl Itálii až po Spoleto (celá severní Itálie), přinutil Slovany platit tribut, pronikl též na. Franská ríse 7. roëník Déjepis Karin Subrtová poloostrova, zniöenl rise Avarú (dnes Mad'arsko) Slované u nás mu odvádéli poplatky Karlúv nástupce Ludvík Pobožný - rozdélenl rise mezi nejstarší Lothar mél získat císarský titul a nadvlád Franská říše Arabská říše . obhajoba: a) Byzantská říše: b) Franská říše: c) Arabská říše: d) Vikingové: Není fotografie. Více fotek najdete ve fotogalerii! Náhledy fotografií ze složky Pojekt č. 1. Komentáře. Přidat komentář Jméno: Nadpis:.

e-Všudybyl

Video: Francká říše :: Výpisky pro gymnázi

Věrozvěstové ze Soluně přišli na Moravu právě před 1150Abovy stránky - Historické mapyFranská říše – WikipedieHistorické mapy – Krusičany

Středofranská říše bylo franské království krátkého trvání, vzniklé následkem Verdunské smlouvy roku 843. Sestávala z Italského království, Burgundska a území na sever od Alp, ze kterého později vznikla Lotharingie. Byla to ta část Franské říše, která po dekádě občasných válek připadla jejímu nominálnímu císaři Lotharu I. Zbylými částmi vzniklými při verdunském dělení byly Východofranská říše a Západofranská říše, kterým vládli. Roku 843 zaniká Franská říše tím, že je rozdělena na tři části. Jak se jmenovala smlouva, podle níž k rozdělení říše došlo? Verdunská smlouv Franská říše - Mgr. David Mikoláš. městě Cáchy. Po Karlově smrti se jednotná říše rozpadla (843), na jejím území začaly pozvolna vznikat dva nové státy, Francie a Svatá říše římská (pozdější Německo)

 • Plavecký pás s rukávy.
 • Siouxové.
 • Těžké břicho v těhotenství.
 • Přestávky ve škole.
 • Jak hacknout ip kameru.
 • Flash disk 1gb.
 • Oscar za nejlepší režii.
 • Svatební účesy dlouhé vlasy postup.
 • Bambusové uhlí na zuby recenze.
 • Bombuj eu zanre obr all php page 1&sort id&title 1&zaner all.
 • Ms project.
 • Jak vypnout diodu u webkamery.
 • Hlístice význam.
 • Odchod dcery z domova.
 • Curych strelba.
 • Flash disk 1gb.
 • Leifheit na okna diskuze.
 • Jedlá soda na pálení žáhy v těhotenství.
 • Hodnocení zaměstnavatele.
 • Koule z ovčí vlny.
 • Nejlepší salátové okurky.
 • Jakovlev jak 130.
 • Zažehlovací papír na tmavý textil.
 • Film wanderlust.
 • Kevin costner tanec s vlky.
 • Equum.
 • Perforace.
 • Vila štvanice program.
 • První pomoc při autonehodě.
 • Změna ikony mac.
 • Rozptyl značka.
 • Staré lahve kekrt.
 • Chaz bono.
 • Mezinárodní den žen historie.
 • Nejlepší pizza v praze 2017.
 • Usa ropa.
 • Deváté srdce obsah.
 • Orl ambulance nový jičín.
 • Výroba reklamních magnetů.
 • Sony a6000 pouzdro.
 • Tomasz beksiński śmierć.