Home

Vnitřní kresba parcel

K pojmu pozemková a stavební parcela - Iuriu

Vnitřní kresba parcel představuje v katastrální mapě čáru, jež uvnitř parcely ohraničuje různé dílčí útvary, které jsou součástí této parcely, např. chodník. Standardně se pro vnitřní kresbu používá odlišná čára než pro hranice parcel, případně se na tuto čáru umisťuje tzv. slučka - mapová značka ve tvaru písmene S zdůrazňující, že útvary po obou stranách této čáry spolu tvoří jednu parcelu 1) Hranice parcely, vnější obvod budovy, vnitřní kresba v parcele. 2) Typ čáry je jednoznačně dán kódem prvku (vyhláškou [1]). 3) Tlustá čára v grafickém výstupu se použije kromě případů, kdy je hranice parcely shodná s některou z hranic s kódem prvku 201 až 206 (1

357/2013 SbCODEXIS® Uno

ČÚZK - Starý výměnný formát část

znacky sm5 2011 01 tisk03 - cuzk

Vnitřní kresba parcel; Z. Zahrada Stránka byla naposledy editována 18.. Vnitřní kresba. Liniová vitřní kresba katastrální mapy na území Plzně, ORP atd. url; Plochy parcel. Obarvené plochy parcel katastrální mapy na území Plzně, ORP atd. url; Parcelní čísla. Čísla parcel katastrální mapy na území Plzně, ORP atd. url

Taková přehledová může postrádat řadu údajů z DKM (parcelní čísla, vnitřní kresba parcel Vektorová Základní mapa ČR 1 :50 000 vznikne odvozením ze ZABAGED. Upravený a doplněný značkový klíč. Struktura dat a technologický postup digitální tvorby U technologie tvorby geometrického plánu vznikl nový prvek nová vnitřní kresba - věcné břemeno - šrafování jen VB, umožňuje zadat plochu bez ohledu na hranice parcel, pokud je prvkem nová vnitřní kresba - věcné břemeno - hranice zakreslen celý obvod břemene Hranice parcel Polygon budov Hranice katastrálních území Vnitřní kresba Bez potřeby obnovy Rekonstrukce porostu Rekonstrukce vybavenosti Rekonstrukce celé plochy Kategorizace ploch zeleně dle obnovy Stávající plochy zeleně dle potřeby obnovy: 135/ZB 117/ZB 197/ZB 152/R 208/ZB 130/ZB 264/ZB 94/ZB 71/ZB 117/ZB 217/ZB 287/T 286/KZ.

Vyhláška 26/2007 Sb

Vysvětlivky GEPRO spol

 1. 1. Cíle GIS . Základním požadavkem na geografický informační systém u Ostravských komunikací, a.s. je otevřenost systému s jasně definovaným standardním rozhraním, které dovoluje bezproblémovou komunikaci s okolními systémy, spolehlivost a komplexnost
 2. hranice parcel hranice parcel - vnitřní kresba vrata zÁbradlÍ plot obrubnÍk, beton infor. tabule stavajici: budovy chodnÍk poŠtovnÍ schrÁnka legenda znaČek novÉ: a12b - dĚti svilsÁ a vodor. dopr. znaČka b20a - nejvyŠŠÍ dovolenÁ rychlost svislÁ dopr, znaČka e13 - text (dodatková tabulka) svislÁ dopr. znaČka ij 4c.
 3. nitřní kresba v rámci parcely ndikátor, zda k inspireId edinečný identifikátor v rámci INSPIRE. geometry eometrická reprezentace prvku. type yp vnitřní kresby. zoning dkaz na katastrální území, na jehož území se daná vnitřní kresba nachází. beginLifespanVersion atum změny prvku v datové sadě. originalGeometry-Exist

vnitŘnÍ kresba parcel zastavĚnÉ ÚzemÍ k datu 8.8.2019 hranice jednotlivÝch katastrÁlnÍch ÚzemÍ. hranice parcel KN nekreslí se vnitřní kresba, mapové značky atd. pro kresbu parcelních čísel doporučujeme použít funkci EXPERT parcelní čísla, rozlišují se čísla stavebních a pozemkových parcel nutnou podmínkou je, aby vkládací bod textu (parc. čísla) byl uvnitř parcely, text samotný může zasahovat i mimo parcel

PODBOŘAN

Náčrt - cvut.c

 1. hranice parcel kn Čr 1/3 z map pozemkovÉ evidence hranice parcel kn Čr vnitŘnÍ kresba oznaČenÍ pozemkovÉ parcely oznaČenÍ stavebnÍ parcely oznaČenÍ plochy zastavitelnÉ dotČenÉ zmĚnou oznaČenÍ plochy pŘestavby oznaČenÍ plochy pŘestavby dotČenÉ zmĚnou pozemek urČenÝ k plnĚnÍ funkcÍ lesa (pupfl) a3 z54 z9a z31 z4 z22.
 2. Poskytovány tři typy: polygony parcel, hranice parcel, polygony katastrálních území obvody budov a další vnitřní kresba liniového charakteru. 2
 3. Vnitřní kresba parcel Číslo pozemkové parcely KN Číslo stavební parcely KN. Title _t_02_situace_katastralni Created Date: 7/26/2017 8:21:30 AM.
 4. vnitŘnÍ kresba hranice parcel kn Čr z map pozemkovÉ evidence hranice parcel kn Čr stav ostatnÍ informativnÍ jevy z13 z14 z15 z16 koridor cyklostezky vrstevnice zesÍlenÁ (á 10 m) vrstevnice hlavnÍ (á 2 m) vrstevnice doplŇkovÁ (á 1 m) z17 e2 e2 e2 podmÍnka plochy - etapizace z18 k19a k19b 1280 1278 1281 164 154/1 154/2 156/2 155/

Vyhláška č. 357/2013 Sb. - Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška 4 - Vnitřní kresba parcel. 5 - Značky rozlišení budov. 6 - Ostatní prvky polohopisu. 7 - Názvosloví, další (nedefiniční ) parcelní čísla a šipky. 8 - Značky a popis bodu bodových poli, hraniční znaky. 9 - Hranice a parcelní čísla parcel zjednodušené evidenc parcelnÍ kresba hranice ŘeŠenÉho ÚzemÍ a navazujÍcÍch katastrŮ vnitŘnÍ kresba parcel z1 - z8 zastavĚnÉ ÚzemÍ k datu 01.05.2018 zastavitelnÉ plochy - nÁvrh dz plocha ŽelezniČnÍ dopravy zdroj. ÚzemÍ vody s op 1.stupnĚ zdroj. ÚzemÍ vody s op 2.stupnĚ rezerva pro rlapv03 kuŘimskÉ jestŘabÍ op komunikace ii. a iii.tř. 15 hranice parcel KN nekreslí se vnitřní kresba, mapové značky atd. pro kresbu parcelních čísel doporučujeme použít funkci EXPERT parcelní čísla, rozlišují se čísla stavebních a pozemkových parcel nutnou podmínkou je, aby vkládací bod textu (parc. čísla) byl uvnitř parcely, text samotný může zasahovat i mimo parcel -pozemky v podobě parcel -budovy (i rozestavěné -do 31.12.2013) -jednotky (=byty a nebytové prostory) -právo stavby Vnitřní kresba 5. OBSAH KN - Sbírka listin - Podklad pro zápis do KN . o Rozhodnutí státních orgánů o Smlouvy o Jiné listin

KOKEŠ - přehled změn GEPRO spol

hranice parcel vnitřní kresba parcel ° S Voda v krajině E lek tric á ng, S K Vodní hospodářství, plyn D oprava Krajina, ÚSES Autorizační razítko: OBJEDNATEL POŘIZOVATEL ZAKÁZKA VÝKRES Město Podivín, Masarykovo náměstí 180/20, 691 45 Podivín telefon: +420 519 344 511, www.podivin.c parcel chybí území s analogovou mapou a mapou KM-D, dále chybí např. popis, vnitřní kresba a další prvky polohopisu), poskytujeme také tzv. národní sadu KM - KATASTRÁLNÍ MAPA. Data tématu Parcely poskytujeme přes prohlížecí (WMS) a stahovací (WFS/GML) služby

Jak získat data katastrální mapy? - Návod

HRANICE POZEMKŮ (vnitřní kresba) HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ STAVEBNÍ ČÁRA ODSTUPY OD SOUSEDNÍCH PARCEL POZEMKY RODINNÝCH DOMŮ OKOLNÍ OBJEKTY VÝŠKOPIS ZELEŇ ZPEVNĚNÝ VJEZD K RD Dopravní infrastruktura: KOMUNIKACE (silnice) KOMUNIKACE (dlažba, parkoviště) CHODNÍK OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY OCHRANNÉ PÁSMO. 21529 TM - topol. - vnitřní kresba - svodidlo jednostanné 21530 TM - topol. - vnitřní kresba - zábradlí 21540 TM - topol. - vnitřní kresba - svodidlo oboustranné 21800 TM - topol. - vnitřn í kresba - plná 21802 TM - malé předměty - zobraz. 21810 TM - topol. - vnitřn í kresba - shora neviditelná 21900 KM - NGP - hro parcel - pln - hranice parcel- vnitřní kresba- doplňková kresba- hranice k.ú.- názvy katastrálních území a městských částí- názvy ulic a náměstí U většiny katastrálních území je datový podklad z roku 2003

katastr - Re: [Katastr] re: Vnitřní kresba - ar

 1. Kromě polygonů parcel jsou importovány: hranice KÚ, budovy, definiční body parcel a BPEJ, vnitřní kresba a polygony BPEJ Lze zpracovat více katastrálních území najednou včetně více popisných VFK soubor
 2. vnitŘní kresba parcel oplocení areálu B - stěna z ŽB prefabrikátů (stejné jako stávající) oplocení součástí objektu SO 20 - sklad vÝbušnin s oplocením stávající budovy VO VO podzemní vedení v kolektoru - parovod podzemní vedení - dešťová kanalizace (ochranné pásmo 3,75 m) podzemní vedení - splašková kanalizac
 3. vnitŘnÍ kresba dle kn 3326/6 hranice parcel dle kn komunikace a zpevnĚnÉ plochy - novÝ stav odvodnĚnÍ komunikacÍ - Žlaby a vpusti - novÝ stav legenda druhu ploch areÁlovÁ komunikace se ŽiviČnÝm krytem objekty - stÁvajÍcÍ stav / novÝ stav nadzemnÍ ČÁst objektu - stÁvajÍcÍ stav / novÝ sta
 4. Vnitřní kresba parcel představuje v katastrální mapě čáru, jež uvnitř parcely ohraničuje různé dílčí útvary, které jsou součástí této parcely (například chodník, trávník, budova, hradní nádvoří apod.). Zpravidla se pro vnitřní kresbu používá odlišná čára než pro hranice parcel, případně se na tuto.
 5. hranice parcel, vnitřní kresba, místní a pomístní názvosloví, parcelní čísla stavební, parcelní čísla pozemková, pomocná parcelní čísla a šipky. Podklady pro ÚKM. Podklady pro tvorbu ÚKM. rastrové soubory analogových katastrálních map
 6. Vnitřní kresba. Liniová vitřní kresba katastrální mapy na území Plzně, ORP atd. url; Plochy parcel. Liniemi hranice parcel katastrální mapy na území Plzně, ORP atd. url; Uzavírky JSDI. Symboly uzavírek komunikací přebírané z Jednotného systému dopravních informací (JSDI), na území Plzeň, PS a PJ..

katastr - RE: [Katastr] re: Vnitřní kresba - ar

vnitŘnÍ kresba ostatnÍ informativnÍ jevy hranice katastrÁlnÍho ÚzemÍ oznaČenÍ stavebnÍ parcely oznaČenÍ pozemkovÉ parcely hranice parcel kn Čr z map pozemkovÉ evidence hranice parcel kn Čr zÁkladnÍ ČlenĚnÍ ÚzemÍ stav nÁvrh z1 p1 k1 hranice plochy zastavitelnÉ zastavĚnÉ ÚzemÍ e0x - dvoreČky ÚzemnÍ rezerva pro. hranice parcel kn Čr z map pozemkovÉ evidence hranice parcel kn Čr vnitŘnÍ kresba oznaČenÍ stavebnÍ parcely 3oznaČenÍ parcely katastru nemovitostÍ oznaČenÍ pozemkovÉ parcely hranice katastrÁlnÍho ÚzemÍ hranice katastru hranice zastavĚnÉho ÚzemÍ - novĚ vymezenÉ hranice zastavĚnÉho ÚzemÍ - ruŠen vnitŘnÍ kresba hranice parcel kn Čr z map pozemkovÉ evidence hranice parcel kn Čr hranice katastrÁlnÍho ÚzemÍ ostatnÍ informativnÍ jevy w xxx i uplatnĚnÍ pŘedkupnÍho prÁva (§170 a §101 st.z.) plochy a koridory s moŽnostÍ vyvlastnĚnÍ w d01 u načeradce k.ú. - olešná k.ú. - daměnice k.ú. - načeradec k.ú. - pravětic

Vzorky dat ke stažení Mapový portál města Ostrav

Hranice parcel KN 3 Číslo lokality 2079 551/26 Číslo pozemkové parcely KN Číslo stavební parcely KN Vnitřní kresba parcel zrušená část vedení VN E.ON zrušená část vedení NN E.ON. Title _t_03_soucasny_stav Created Date Taková přehledová může postrádat řadu údajů z DKM (parcelní čísla, vnitřní kresba parcel, atd.), ale měla by zachovat orientačně významné prvky území (cestní síť, vodní toky, základní dislokaci druhů pozemků v extravilánu, bloky zastavěných území, atd.). Po přibližném vyhledání dané lokality lze provést. Stahovací služba pro Rozšířené Parcely (CPX) je veřejná stahovací služba pro poskytování dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souborech po katastrálních územích a online přístup k těmto datům pomocí technologie WFS 2.0.0 vnitŘnÍ kresba ostatnÍ informativnÍ jevy z1 zÁkladnÍ ČlenĚnÍ ÚzemÍ zastavĚnÉ ÚzemÍ stav nÁvrh hranice parcel kn Čr z map pozemkovÉ evidence hranice parcel kn Čr stav k1 hranice katastrÁlnÍho ÚzemÍ hranice plochy zastavitelnÉ hranice plochy zmĚny v krajinĚ r1 p1 hranice plochy pŘestavbovÉ plocha, kde zmĚnu provĚŘÍ.

• Druhy katastrálních map • Vlastnosti DKM • Orientační mapa parcel • Uložení DKM v ISKN, vazby • Technologie převodu sáhových katastrálních map do S-JTSK • Digitalizace katastrálních map • WMS služby pro katastrální mapy. Co to je SGI • § 4 , odst. 2, odrážka a) katastrálního zákona: Katastrální operát. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data Rozšířených Parcel (CPX) ve formátu GML vycházející z INSPIRE. Služba je dostupná pro celé území České republiky. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou. V rámci internetové aplikace LPIS (Land Parcel Identification Systém ≈ Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů) byla proto vytvořena verze aplikace pLPIS (public LPIS) pro širokou veřejnost, která umožňuje prohlížení Vnitřní kresba KATASTRÁLNÍ MAPA - HRANICE PARCEL SO 101 - Chodníky - Úřad m.o. Michálkovice - ul.ČS Armády vpravo OPRAVA NAPOJENÍ KOMUNIKACÍ - ŽIVIČNÝ KRYT KATASTRÁLNÍ MAPA - VNITŘNÍ KRESBA PARCEL VODÍCÍ PRVKY PRO NEVIDOMÉ ZE SLEPECKÉ DLAŽBY SO 102 - Chodníky - Úřad m.o. Michálkovice - ul.ČS Armády vlevo OPRAVA CHODNÍKU UL ArcGIS Services Directory: Login | Get Token: Home > PODKLAD > katastr_vektor (MapServer): Help | API Reference: PODKLAD/katastr_vektor (MapServer

sousedních parcel se musí shodnout na vlastnické hranici a odsouhlasit její průběh v terénu. Vlastnické hranice v terénu by měly odpovídat katastrální mapě. Při souladu pracovník katastrálního úřadu vyznačí hranici v náčrtu zjišťování průběhu hranic a v terénu vnitŘnÍ kresba hranice parcel kn Čr z map pozemkovÉ evidence hranice parcel kn Čr hranice katastrÁlnÍho ÚzemÍ. Obsahem ÚKM jsou hranice katastrálních území, hranice parcel, vnitřní kresba a parcelní čísla. Přesnost ÚKM je závislá na měřítku vstupní katastrální mapy. V současné době je ÚKM vytvořena pro celý Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký kraj a část Plzeňského kraje • ve vrstvách parcel chybí území s analogovou mapou a mapou KM-D, • chybí např. popis, vnitřní kresba, další prvky polohopisu, • => viz národní sada KM - KATASTRÁLNÍ MAPA • Poskytujeme přes prohlížecí (WMS) a stahovací (WFS/GML) služby (soubory GML po katastrálních územích) KN, Vnitřní kresba (slučky), Katastrální území, Místní názvy. 7 4. - obarveny parcely podle druhu pozemku uvedeném u parcel v SPI (soubor popisných informací KN) 4.4. Barvení částí parcel podle typu povrchu (= značkám v katastrální mapě

HRANICE POZEMKŮ DLE KN, VNITŘNÍ KRESBA HRANICE POZEMKŮ DLE KN, ČÍSLA POZEMKŮ 2367/1 1 0280,0 m2, orná půda 07 KRÁSNÉ ÚDOLÍ Z01-BV Územní studie Urbanistické řešení 1 : 1000 Návrh doporučené parcelac vnitŘnÍ kresba hranice katastrÁlnÍho ÚzemÍ oznaČenÍ stavebnÍ parcely oznaČenÍ pozemkovÉ parcely hranice parcel kn Čr koridor pro umÍstĚnÍ dopravnÍ stavby hranice plochy zastavitelnÉ hranice plochy pŘestavby hranice plochy zmĚny v krajinĚ stav z map pozemkovÉ evidence hranice parcel kn Čr 24 7/ 4 206 207 107 34 205 /1 209.

vnitŘnÍ kresba hranice katastrÁlnÍho ÚzemÍ oznaČenÍ stavebnÍ parcely oznaČenÍ pozemkovÉ parcely z map pozemkovÉ evidence hranice parcel kn Čr hranice parcel kn Čr vodojem trafostanice 22/0,4 kv koridor pĚŠÍ turistickÉ znaČenÉ trasy koridor cyklostezky architektonicky a urbanisticky hodnotnÉ soubory zÁstavby archeologickÁ. V grafickém výstupu z digitální mapy a digitalizované mapy se vyznačují hranice parcel tlustou čárou, vnitřní kresba tenkou čárou. 2. Mapové značky pořadové číslo 2.23 a 2.24 se v případě jejich souběhu s jinou hranicí zobrazují 0,5 mm směrem do chráněného území nebo ochranného pásma hranice parcel vnitřní kresba vrstevnice 100 m 23716/V vrstevnice 10 m ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV ° Číslo výkresu: Číslo paré: Změna č.1 územního plánu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Zábor ZPF a PUPFL Leden 2017 O.6. Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Bolesla CZ-00025712-CUZK_SERIES-MD_CPX cze utf8 series META_CPX_SERIES Český úřad zeměměřický a katastrální Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre +420 284 044 455 +420 284 041 557 Pod sídlištěm 1800/9 Praha 8 182 11 Česká republika Czech Republic cuzk.helpdesk@cuzk.cz https://geoportal.cuzk.cz Po-Pá 7-17 CET Mo-Fr 7:00 AM - 5:00 PM CET pointOfContact 2020-11-13 ISO 19115. 1368 Best č/b - art - tvar images in 2020 Portréty, Kresba ceruzkou . GE C1640W Manual Online: Panoramatický Záběr, Text, Portrét, Rybí Oko, Párty, Vnitřní Prostor, List, Muzeum, Noční Portrét, Kresba, Stabilizátor Obrazu ; Neoficiální návrh tabla s galerií předsedů pro Lidový dům. (Galerie kreseb Petra Vyorala.

Kategorie:Pozemky - Wikipedi

d) značka pořadové číslo 2.18 (slučka) pro vnitřní kresbu v rámci parcely, černě pro dosavadní stav, červeně pro nový stav (4) V území, kde není katastrální mapa v digitální formě vedena v S-JTSK, vede katastrální úřad také orientační mapu parcel, která slouží k propojení katastru s jinými informačními systémy •Zdrojem dat je Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) • Obsahuje katastrální hranice, parcely a katastrální území • Neobsahuje kompletní katastrální mapu • ve vrstvách parcel chybí území s analogovou mapou a mapou KM-D, • chybí např. popis, vnitřní kresba, další prvky polohopisu, VNITŘNÍ KRESBA MAPY # ID o GEOMETRIE dělí 1. parcelu je omezena dělí 2. parcelu •Jakou výměru parcel vlastní daný Oprávněný subjekt FI MUNI, Drášil 2009 9 Úvod do GIS I. Vymezení pojmu GIS: GIS je jakýkoliv manuálně nebo počítačově založený soubo vnitŘnÍ kresba hranice katastrÁlnÍho ÚzemÍ oznaČenÍ stavebnÍ parcely oznaČenÍ pozemkovÉ parcely z map pozemkovÉ evidence hranice parcel kn Čr hranice parcel kn Čr ts trafostanice 22 / 0,4 kv vedenÍ elektrickÉ energie - 22 kv - nadzemnÍ Čov kanalizaČnÍ Řad splaŠkovÝ dle z. č. 151/2000 sb hranice parcel vnitřní kresba parcel - vnitřní území lázeňského místa k. ú. Karlova Studánka - lázeňské místo zbývající území k. ú. Karlova Studánka - vnější území lázeňského místa mimo vnitřní lázeňské území kulturně historické hodnoty 13 HISTORICKY VÝZNAMNÁ STAVBA, SOUBOR (kromě nemovitých památek

hranice parcel vnitŘnÍ kresba ÚzemnÍ systÉm ekologickÉ stability lokÁlnÍ biokoridor lokÁlnÍ biocentrum stav nÁvrh regionÁlnÍ biokoridor regionÁlnÍ biocentrum (ochrannÉ pÁsmo min. 50 m nebo dle Úr) Čov objekt v pamÁtkovÉm zÁjmu pamÁtnÝ strom interakČnÍ prvek hranice parcel kn Čr hranice katastrÁlnÍho ÚzemÍ. Vnitřní kresba dle katastrální mapy Navržené hranice parcel Kresba polohopisu Zeleň polohopisu Stavební čára pevná.

vnitŘnÍ kresba z map pozemkovÉ evidence hranice parcel kn Čr hranice parcel kn Čr oznaČenÍ pozemkovÉ parcely oznaČenÍ stavebnÍ parcely oznaČenÍ parcely katastru nemovitostÍ. vnitŘnÍ kresba stav ts nadzemní vedení 22 kv trafostanice 22 / 0,4 kv ostatnÍ informativnÍ jevy hranice parcel kn Čr z map pozemkovÉ evidence hranice parcel kn Čr koridor plynovodu vtl plynovod vtl - směrová osa ts ts ts vrstevnice zesÍlenÁ (á 10 m) oop u staré silnic

Hranice parcel KN 2079 Číslo parcely KN Vnitřní kresba parcel Povrch dlážděný Odpadkový koš Informační a orientační tabule Osvětlení K. C Povrch živičný Dopravní značka, § T R Sportovní nářadí Houpačka ý Ostatní mobiliář Oplocení/zábradlí Hřiště - umělý povrch Povrch mlat/štěrk/písek F Průlezka q. vnitŘnÍ kresba oznaČenÍ stavebnÍ parcely oznaČenÍ pozemkovÉ parcely z map pozemkovÉ evidence hranice parcel kn Čr hranice parcel kn Čr Čov vodnÍ pŘivadĚČ hranice sprÁvnÍho ÚzemÍ obce hranice katastrÁlnÍho ÚzemÍ technickÁ infrastruktura - hmotovÉ a energetickÉ systÉmy - hmotovÉ a energet. systÉmy technickÁ. Hranice parcel zobrazuje až do měřítka 1:20 000 Nevýhody: Neobsahuje kompletní mapu (vnitřní kresba, atd.) Neobsahuje analogové mapy. 6 Služba pro KATASTRÁLNÍ PARCELY Poskytované vrstvy: CP.CadastralParcel (hranice parcel, parcelní čísla) do měřítka 1:20P00 vnitřní kresba: vodní kniha: vodní plocha: vydržení práv k nemovitostem: vyhlášení platnosti obnoveného operátu: výhrada práva lepšího kupce: výhrada práva zpětné koupě: výhrada vlastnického práva: výhrada zpětného prodeje: výkaz úhrnných hodnot druhů pozemků: výkaz výměr: výkaz změn: výměnný formát dat.

Generují se slučky na hranice vnitřní kresby. Přegenerují se značky mezníků (TYPPPD kód 105). Generuje se přeškrtnutí k rušeným parcelním číslům. Generuje se dvojité přeškrtnutí k rušeným KN a ZE hranicím parcel. Z grafického znázornění GP se smažou značky DP orná půda a dvůr Uživatel kresbu tvoří na základě slovního popisu jednotlivých prvků mapy (hranice parcel plná, vnitřní kresba, parcelní číslo atd.) i bez znalosti konkrétní technologie. Tento způsob tedy zachovává technologickou čistotu. Topologická čistota je zajištěna automatickým doskakováním na body a linie při postupném. Vnitřní kresba katastru Katastrální hranice, čísla parcel 165/414 Příklad možných variant členění půdorysů jednotlivých bytových domů. Hranice řešeného území vedená po majetkové hranici dle katastrální mapy. POZNÁMKA. Situace jsou zpracovány v souřadném systému J-TSK a vešker

Popisy parcel Definiční bod parcel Vnitřní parcelní kresba Parcelní kresba Věcná břemena Věcná břemena Typ vlastnictví Vlastnictví právnické osoby Vlastnictví fyzické osoby Společné jmění manželů (SJM) Spoluvlastnictví právnické a fyzické osoby Spoluvlastnictví právnické osoby a SJM Spoluvlastnictví fyzické. Hranice parcel KN 2079 Číslo parcely KN Vnitřní kresba parcel Legenda: Povrch dlážděný Schodiště Zídky Odpadkový koš Socha Informační a orientační tabule Osvětlení Soliterní kameny Boží muka Studna/pumpa S K. (X M C vedení NN - podzemní vedení NN - nadzemní HIP: Ing. Yvona Lacinová prostranstvích města Bystr vnitřní kresba parcel S pr á vní og , kt eý z mě uú h lyda : Zastupitelstvo města Františkovy Lázně P ořa dvé č íslp e nzmě y: Změna č. I D a tu m nb yíúč i osp led z ě : oř i zva tel: M ěs ký ú d Fr nš y Lá p ros tř ed n icvím kal fé by § 24 hzá : J P ůš O pr á vně ú ř ed í os b aiz t l

Datové sady - Databáze otevřených dat města Plzn

124 2 0 1 110 0 0 0 9 7 296 8 90 0 158 0 98 91 107 5 0 142 108 0 125 100 143 6 0 3 97 51 89 0 4 118 151 112 33 88 0 86 137 24 11 20 116 12 87 34 17 127 154 155 84 32. vnitŘnÍ kresba v parcele bělidlo mÍstnÍ a pomÍstnÍ nÁzvoslovÍ stav nÁvrh pŘestavba informativnÍ jevy hranice pozemkovÝch parcel zastavĚnÉ ÚzemÍ vymezenÉ k datu 15.8. 2017 schvalovanÉ jevy stabilizovanÉ stav / plochy nÁvrh / plochy zmĚn zastavitelnÉ, nezastavitelnÉ nÁvrh / plochy zmĚn pŘestavb hranice parcel dle kn/vnitŘnÍ kresba ČÍsla parcel dle kn pŘevÝŠenÍ obrubnÍku 4 cm pŘevÝŠenÍ obrubnÍku 20 cm - Čela ostrŮvku pŘevÝŠenÍ obrubnÍku 2 cm uliČnÍ vpust stÁvajÍcÍ zruŠit varovnÉ a signÁlnÍ pÁsy - tvarovky s reliefnÍm povrchem nv 163/2002 sb. a tn tzÚs 12.02.04.,-.06 barva ČervenÁ vozovka - asfaltovÝ. hranice parcel kn Čr 1/3 z map pozemkovÉ evidence hranice parcel kn Čr vnitŘnÍ kresba oznaČenÍ pozemkovÉ parcely oznaČenÍ stavebnÍ parcely pozemek urČenÝ k plnĚnÍ funkcÍ lesa 141 1354/20 466/14 235/2 233/8 447/7 1054/3 447/6 448/2 447/3 215/2 235/5 192 525/3 87/3 87/2 1346/12 1068/5 1068/6 272/1 2105/2 1083/17 246/11 1096/2 193.

vnitřní struktura akciové společnost

p o79 p p163 w d01 w d02 w d03 w d04 w d05 w d06 w d07 v r69 p p81 v u73 v a76 v a75 v a78 w d08 w d09 w t13 p p86 v u74 w t12 w d10 w t11 v r70 vÝkres veŘejnÝch. Hranice parcel dle katastrální mapy Vnitřní kresba dle katastrální mapy Ostatní oplocení na hranicích parcel - průhledné: drátěné pletivo s povlakem zeleného PVC, v. 150 - 180 cm. Plné oplocení: zídky z tvarovek ze štípaného betonu v přírodní barvě, nebo dřevěné oplocení bez podezdívky a zděných sloupků. vnitŘnÍ kresba v parcele vrstevnice - zÁkladnÍ mÍstnÍ a pomÍstnÍ nÁzvoslovÍ vrstevnice - hlavnÍ bělidlo stav nÁvrh pŘestavba informativnÍ jevy hranice pozemkovÝch parcel pozemky podle katastru nemovitostÍ zastavĚnÉ plochy a nÁdvoŘÍ ostatnÍ plochy vodnÍ plochy a mokŘady lesnÍ pozemky trvalÉ travnÍ porosty ornÁ pŮda. Hranice parcel dle KN Hranice parcel dle KN - vnitřní kresba Zastavěné 0území Hranice zastavitelných ploch Vrstevnice - zesílená Vrstevnice - hlavni Vrstevnice doplňková &TEPELNÁ ČERPADLA NAVRŽENÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Návrh nových kanalizačních řadů NA VRŽE É OD ÍPŘ JKY Stávající vodovodní řad

Kokeš a Proland od firmy Gepro v nových verzích 13

<br> ROZVODY NN/VO NADZEMNÍ HRANICE PARCEL DKM STAVU <br> VNITŘNÍ KRESBA <br> PARCELA DKM STAVU PARCELA DKM STAVU DOTČENÁ STAVBou <br> Projektant lng.P.Koukolíček fy.?aú/Úwčdďřšaf <br> Zodp.projektant lng.P.Koukolíček A;.PaúvrťaaMM <br> Gen.projektant PROGAS spol.s r.o.Brněnská 52,695 01 Hodonín <br> I'lllNiA hranice parcel. vnitřní kresba. doplňková kresba. hranice k.ú. názvy katastrálních území a městských částí. názvy ulic a náměstí. U většiny katastrálních území je datový podklad z roku 2003 Přehled mapových vrstev GIS města Plzně pro webové aplikace Marushka a GeoStore : Vybraná data jsou volně ke stažení jako Otevřená (tzv EPSG:32633EPSG:3836EPSG:5514EPSG:32634EPSG:3835EPSG:5514EPSG:900913EPSG:102066EPSG:5221EPSG:4326EPSG:3046EPSG:3034EPSG:3035EPSG:4258EPSG:3045EPSG:3857image/pngimage. SKOROTICE U ÚSTÍ NAD LABEM POD ŠKOLOU Z6-9, Z6-10 A N6-6 ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST - str. 3 6) vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. ze dn

obsah: vlastnické hranice, polohopis (vnitřní kresba)-Digitální katastrální mapa - mapa vedená digitálně, postupně ji vytvářejí katastrální úřady Státní mapové dílo velkých měřítek v České republice vznikalo vlastnících parcel). Geoinformační systém - systém pracující s daty, která lz Důvodová zpráva Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB předkládá orgánům města Brna ke schválení směnu pozemků p.č. 3052/2 a 3051/4 vše v k.ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brn

Geografický informační systém OK a

Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ. sjz: r119 sr502 sjz: p162 sr602 sjz: r1072 sr508 sjz: r1082 sr508 sjz: r84 sr502 sjz: r68 sr502 sjz: 649 ss300 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x. čísla parcel nemovitostí. stávající svislé dopravní značky. nové svislé dopravní značení. demontáž dopravních značek. Čáry : 16.19. hranice katastru nemovitostí. vnitřní kresba katastru. zaměření skutečného stavu. osy řezu, osy komunikací. hrany nově navržených stavebních úpra Hrad (cizojazyčně a odborně též kastel z latinského castellum) je opevněné feudální sídlo vystavěné většinou v rozmezí jedenáctého až šestnáctého století

Jak získat data katastrální mapy? - Úvo

Rada města Brna na své R8/061. schůzi konané dne 29.01.2020 souhlasila se záměrem prodeje pozemku p. č. 227/1, zahrada, o výměře 77 m2 v k. ú. Slatina; doporučil Příloha 1. Druh pozemku Kód Název Zkráceně Charakteristika druhu pozemku pro účely katastru  2 orná půda Pozemek,na němž se pravidelně pěstují obilniny, okopaniny, pícniny, technické plodiny a jiné zemědělské plodiny,který je dočasně zatravňován (víceleté pícniny na orné půdě),na němž je postaven skleník, který je v katastru evidován jako budova s ÚzemnÍ plÁn ing. michal Šatava ing. eva ŘeznÍČkovÁ, ing. arch. pavel krolÁk, 11/ 2018 100 m 250 m 500 m stupeŇ : mĚŘÍtko : datum : sever

 • Tesco slevovy kod 2019.
 • Zmrtvýchvstání páně.
 • Invazivní stromy.
 • Youtube supported format.
 • Tomasz beksiński śmierć.
 • Laky na nehty essence.
 • Koran biti zen.
 • Ford mondeo 1.8 tdci poruchy.
 • Hřib citronový.
 • Kostní dřeň darování cena.
 • Nástěnná stomie.
 • Figurka jednorožce na dort.
 • Živnost zahradnictví.
 • Štuková omítka vnitřní postup.
 • Kung fu panda online cz.
 • Nejlepší polibek.
 • Vyčiněná kůže.
 • Jeřáb origami.
 • Entropium u kočky.
 • Okrasné svíčky.
 • Mistrovství evropy v atletice 2019.
 • Mzv kyrgyzstan.
 • Klekání čas.
 • Hinduismus referat.
 • Scia engineer download.
 • Tisk z plochy.
 • Vw golf 6.
 • Jak vtipně zabalit voucher.
 • Městské legendy praha.
 • Suzuki swift motorizace.
 • Jake se nosi oboci.
 • Luxusni vystrelovaci noze.
 • Stolice na čištění zbraní.
 • Jiří šlitr syn petr.
 • Pánský rolák pod sako.
 • Kovošrot české budějovice rudolfovská.
 • Spusť stopky.
 • Svatebni fotograf brno.
 • Spalovna brno exkurze.
 • Nová škola duhová řada.
 • Strupovitost třešní.