Home

Nejde li o rozhodnutí ve věci samé rozhoduje ústavní soud

Právní věta: Rozhodl-li soud druhého stupně k podanému odvolání do výroku o náhradě škody pouze v tomto výroku, aniž byl povinen přezkoumat i ostatní výroky napadeného rozhodnutí podle § 254 odst. 2 tr. ř., nejde o rozhodnutí ve věci samé podle § 265a odst. 2 tr. ř., proto proti němu není dovolání přípustné. Úryvek z textu Ve věci samé rozhoduje Ústavní soud nálezem, který se vždy vyhlásí veřejně, a v ostatních věcech usnesením. Kromě toho, že všechna rozhodnutí jsou přístupná na webových stránkách Ústavního soudu, se všechny nálezy a některá zásadní usnesení uveřejňují ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu S ohledem na to, že Ústavní soud může ve věci konat veřejné ústní jednání a že zveřejňuje některá svá rozhodnutí ve Sbírce zákonů a ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a všechna pak v elektronické databázi rozhodnutí Ústavního soudu NALUS (viz níže), je vhodné, aby stěžovatel již v ústavní stížnosti učinil odůvodněnou žádost o anonymizaci, tzn. aby v publikovaném textu rozhodnutí nebyly uvedeny údaje o jeho totožnosti (případně.

nejde o rozhodnutí ve věci samé - NS-ČR/Judikáty

 1. Výrok soudu o nákladech řízení má charakter usnesení, protože nejde o rozhodnutí ve věci samé, o níž soud rozhoduje rozsudkem (§ 152 odst. 2 o.s.ř.). Nestanoví-li zákon jinak, rozhoduje soud v ostatních věcech usnesením (§ 167 odst. 1 o.s.ř.)
 2. Proto Nejvyšší soud dovodil, že odvolací soud věc právně posoudil v souladu s konstantní a nerozpornou judikaturou, kterou Nejvyšší soud neopouští ani v nyní souzené věci. Nejde tedy o rozhodnutí, které má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [ve smyslu § 237 odst. 1 písm
 3. (3) Nedostatek pravomoci rozhodčího soudu může strana vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení, který se týká věci samé. To neplatí v případě sporů ze spotřebitelských smluv (§ 3 odst. 3 až 6 zákona), nebo jde-li o námitku, že ve věci nelze rozhodčí smlouvu uzavřít

Jde-li o věci se vztahem k cizině, může být zmocněncem účastníka Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. § 471 Rozhodnutí (1) Ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem ve věcech podle § 466 písm. a) až f), g), jde-li o jmenování nebo zproštění funkce opatrovníka pro správu jmění dítěte, podle § 466 písm § Rozhodnutí ve věci samé, jímž soud odvolací potvrzuje takové rozhodnutí soudu prvního stupně, které soud prvního stupně změnil po té, co mu v předchozím rozhodnutí odvolací soud jeho prvního rozhodnutí zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení s tím, že jej zavázal svým názorem na to, jak má být věc po. (1) Týká-li se návrh věci, o které rozhoduje Ústavní soud v plénu, přidělí se návrh soudci jako zpravodaji (dále jen soudce zpravodaj) určenému rozvrhem práce. (2) Týká-li se návrh věci, která patří do působnosti senátu, přidělí se soudci zpravodaji a senátu určenému rozvrhem práce

Příslušnost soudu. Dojde-li ke zpětvzetí žaloby až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, je soud prvního stupně příslušný k rozhodnutí o tom, zda s ohledem na zpětvzetí má dojít ke zrušení rozhodnutí soudu prvního stupně a odvolacího soudu ve věci samé a k zastavení řízení (§ 96 odst. 2 věta druhá občanského soudního řádu. Nejde li o rozhodnutí ve věci samé rozhoduje ústavní soud. Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok Ústavní soud podle čl. 87 Ústavy rozhoduje: o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem Rozhodnutí Ústavního. K argumentům stěžovatelky a Krajského soudu v Plzni Ústavní soud uvádí, že občanské soudní řízení ve spojení s řízením rozhodčím se rozpadá na dva samostatné úseky, a to nalézací a vykonávací. V rámci nalézacího řízení soud, resp. rozhodce, autoritativně rozhoduje o sporu, který vznikl mezi účastníky V této souvislosti již Ústavní soud judikoval, že obecné soudy jsou per analogiam vázány právním názorem Ústavního soudu také podle ust. § 226 odst. 1 o. s. ř. , podle jehož znění před novelou provedenou zák. č. 30/2000 Sb., bylo-li rozhodnutí zrušeno a byla-li věc vrácena k dalšímu řízení a novému rozhodnutí. Jde-li o rozhodnutí ve věci samé, označuje se jako meritorní, jinak se rozhoduje o procesních otázkách. Dle svých účinků se meritorní rozhodnutí dělí na: [1] [2] [3] konstitutivní - rozhodnutím se právní vztah zakládá, mění nebo ruší (účinky takového rozhodnutí nastávají ex nunc , od nynějška), např.

V dané věci je třeba připomenout, že se jedná o řízení podle § 176 a násl. o. s. ř. o žalobě z rušené držby (posesorní žalobě), jež má svůj hmotněprávní základ v § 1003, resp. v § 1007 o. z., přičemž soud rozhoduje (výjimečně) ve věci samé usnesením (§ 180 odst. 1 o. s. ř.) Ve věci samé rozhoduje Ústavní soud nálezem, v ostatních věcech usnesením (§ 54 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Nálezy vydané v řízení o ústavní stížnosti jsou vykonatelné doručením jejich písemného vyhotovení účastníkům. Nález se sklád JUDIKÁT; III.ÚS 2720/10 ze dne 16. 12. 2010 ( práva na ochranu zdraví a práva na spravedlivý proces) Stěžovatel se domáhal toho, aby Ústavní soud pro porušení jeho práva na ochranu zdraví a práva na spravedlivý proces, zakotvených v čl. 31 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listiny) zrušil v záhlaví označená rozhodnutí obecných soudů. (1) V incidenčním sporu rozhoduje insolvenční soud rozsudkem, jde-li o rozhodnutí ve věci samé; o smíru však rozhoduje usnesením. (2) Smír uzavřený v incidenčním sporu insolvenčním správcem může insolvenční soud schválit, jen jestliže s ním souhlasí věřitelský výbor Ústavní soud není součástí systému obecných soudů, ale jeho doménou je poskytovat ochranu porušeným a ohroženým lidským právům.Toho dociluje jednak ústavní stížností, kterou může podat kdokoliv, jednak rozhodováním o návrzích na zrušení právních předpisů a jejich částí, které mohou podat pouze kvalifikovaní navrhovatelé

Ústavní soud České republiky - Wikipedi

(3) Vznikne-li poplatníku povinnost zaplatit poplatek v souvislosti s odvolacím nebo dovolacím rozhodnutím o věci samé nebo v souvislosti s odvolacím nebo dovolacím rozhodnutím, jímž se řízení končí, rozhoduje ve věcech soudních poplatků soud prvního stupně, nerozhodl-li o nich odvolací nebo dovolací soud t a k t o : I. Zruší-li krajský soud rozhodnutí správního orgánu, je povinností správního orgánu pokračovat v řízení a řídit se přitom závazným právním názorem vyjádřeným v pravomocném soudním rozhodnutí, bez ohledu na to, zda je ve věci podána kasační stížnost. II 32. Ústavní soud konstatuje, že Krajský soud v Plzni porušil ve smyslu výše uvedených ustanovení Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Úmluvy o právech dítěte základní právo stěžovatele na spravedlivý proces a na výchovu a péči o dítě. 33. Ústavní soud proto. za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]. Věcná správnost rozhodnutí správnch úřadů, resp. zamítavého rozsudku městského soudu, byla přezkoumávána í Nejvyšším správním soudem až v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti v pořadí druhému rozsudku městského soudu 1. Ústavní soud rozhoduje a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, d) o ústavní stížnosti.

Průvodce řízením o ústavní stížnosti Ústavní soud

 1. (1) Nejde-li o případy uvedené v § 208 nebo v § 209, doručí předseda senátu odvolání, které směřuje proti rozsudku nebo proti usnesení ve věci samé, ostatním účastníkům. Odvolání proti usnesení, kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé, doručí předseda senátu těm účastníkům, jejichž práv a povinností se.
 2. Jakkoli Ústavní soud ČR v tomto kontextu opakovaně zdůrazňuje, že předběžné opatření je toliko krátkodobým provizoriem, které nemůže plnit roli kvazidefinitivního rozhodnutí ve věci samé, je třeba konstatovat, že pravidlem ve věcech péče soudu o nezletilé bývá vysoká míra shody mezi nařízeným.
 3. který o něm rozhoduje, odmítnut jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení, lze podat ústavní stížnost proti předchozímu rozhodnutí o procesním prostředku k ochraně práva, které bylo mimořádným opravným prostředkem napadeno, ve lhůtě 60 dnů od doručení takového rozhodnutí o mimořádné
 4. Dospěje-li soud k závěru, že o sporu nebo o jiné právní věci má být rozhodnuto jinak, než rozhodl správní orgán, rozhodne sám ve věci samé. O tom, jak soud může změnit rozhodnutí o výši náhrad, bylo pojednáno v předchozí části tohoto článku
 5. Podobně i svědkům, znalcům, tlumočníkům, fyzickým osobám dle ustanovení § 126a OSŘ a těm, kteří mají při dokazování nějakou povinnost lze uložit náhradu nákladů, které zavinili. O těchto nákladech rozhoduje soud i mimo rozhodnutí ve věci samé, tzv. separace nákladů. Osvobození od soudních poplatk
 6. Komplexu práv účastníka správního řízení, jež se nazývá právo na řádný (někdy též spravedlivý) proces, je vyjádřen mj. ve článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a na ni navazujících právních dokumentů Rady Evropy.1) Jeho neopomenutelnou složkou je právo na projednání a rozhodnutí merita věci ve lhůtě přiměřené okolnostem
 7. d) Ústavy rozhoduje o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod [srov. též ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o Ústavním soudu]

rozhodnutí ve věci samé - NS-ČR/Judikáty

NALUS - databáze rozhodnutí Ústavního soud

 1. Aniž by Ústavní soud jakkoliv předjímal rozhodnutí ve věci samé, bude nyní úkolem Nejvyššího soudu rozhodnout o stěžovatelčině návrhu na odložení vykonatelnosti rozsudku Vrchního soudu v Praze. Text nálezu ÚS sp. zn. III. ÚS 3425/16 je dostupný ZDE. Zdroj: Ústavní soud, Brno. Pro autory Pro inzerenty Web ČAK Kontakt
 2. Názor, zastávaný velkým senátem Nejvyššího soudu, přijal následně do své rozhodovací praxe i samotný senát 28 Cdo, jak o tom svědčí rozhodnutí ve věci 28 Cdo 63/2009. Nejvyšší soud je na základě výše uvedeného přesvědčen, že ústavní pořádek České republiky nebyl jeho postupem či rozhodnutím porušen
 3. Rozhoduje-li Ústavní soud dle § 124 odst. 1 cit. zákona, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení, činí tak formou, jež zakládá právní účinky erga omnes bez jakýchkoli pochybností
 4. Uvnitř veřejné správy (§ 97 SŘS) Tzv. zbytkové kompetenční spory o nich rozhoduje Ústavní soud (§ 120 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu) KOMPETENČNÍ SPOR DLE § 97 Kompetenční spor (KS) spor správních orgánů (SO) o pravomoc vydat rozhodnutí v téže věci nikoliv realizace faktického zabezpečení.
 5. (1) V incidenčním sporu rozhoduje insolvenční soud rozsudkem, jde-li o rozhodnutí ve věci samé; o smíru však rozhoduje usnesením. (2) Smír uzavřený v incidenčním sporu insolvenčním správcem může insolvenční soud schválit, jen jestliže s ním souhlasí věřitelský výbor. § 16
 6. 29. Ústavní soud závěrem konstatuje, že nikterak nepředjímá výsledek znovu otevřeného řízení před obecnými soudy, avšak zdůrazňuje, že rozhodnutí ve věci rozložení práv a povinností rodičů při realizaci styku s nezletilým musí být proporcionální a úměrné oběma rodičům a jim stanoveným povinnostem při.

Rozhodčí soud

§210 (1) Nejde-li o případy uvedené v § 208 nebo v § 209, doručí předseda senátu odvolání, které směřuje proti rozsudku nebo proti usnesení ve věci samé, ostatním účastníkům. Odvolání proti usnesení, kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé, doručí předseda senátu těm účastníkům, jejichž práv a povinností. Rozhodnutí (1) Soud rozhoduje ve věci samé usnesením, nestanoví-li zákon jinak. (2) V řízení nelze rozhodnout rozsudkem pro uznání, rozsudkem pro zmeškání ani platebním rozkazem. § 25 Překročení návrhu Soud může překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než čeho s

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 20. 10. 2005, č. j. 19 Co 436/2005-92, k odvolání obou účastníků vyslovil, že soudkyně Mgr. N. V. není vyloučena z projednání a rozhodnutí této věci, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení neexistuje rozhodnutí o přestupku, kterým by byla deklarována nevina obviněného. 4. Toto se děje institutem zastavení řízení na základě § 76 odst. 1 písm.a), b) příp.c) PřZ a proto se toto usnesení o zastavení řízení považuje za rozhodnutí ve věci, jelikož rozhoduje o meritu věci, tj. o nevině obviněného z přestupku Jde-li však o rozhodnutí podle čl. 87 odst. 1 písm. a), g) Ve věci samé rozhoduje Ústavní soud nálezem a v ostatních věcech usnesením. (2) Nálezy musí být odůvodněny a musí obsahovat poučení, že proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat. Ustanovení § 35 odst. 1 o nepřípustnosti návrhu na zahájení. rozhoduje předseda Ústavního soudu, rozhoduje-li ve věci plénum, anebo předseda senátu, rozhoduje-li ve věci senát. § 39. Naléhavost věci. Při projednávání návrhů se Ústavní soud nemusí řídit pořadím, v němľ mu návrhy doąly, jestliľe se usnese, ľe věc, které se. některý návrh týká, je naléhavá

Nestanoví-li zákon jinak, rozhoduje soud usnesením (§ 167 odst. 1). Jde o formu rozhodnutí, která se pouţívá v případech, kdy není stanovena jiná forma, tedy nejde o věc samu, kde soud rozhoduje rozsudkem nebo o tzv. rozkazní řízení, kde se rozhoduje platebním rozkazem Pokud soud obnovu řízení povolí, zruší napadené rozhodnutí a v trestním řízení se pokračuje tam, kde původně skončilo. Dovolání lze podat jen proti rozhodnutí soudu ve věci samé a jen v případě, že ve věci rozhodoval i soud druhého stupně (tzn., že ve věci již dříve bylo podáno odvolání nebo stížnost.

13. Úkony ohledně evroého exekučního titulu bude soudce provádět ve věcech, v nichž vydal rozhodnutí ve věci samé, a ve věcech vydaných v senátě, ve kterém je zařazen. Jestliže soudce, který rozhodnutí ve věci samé vydal, již na soudu nepůsobí neb O d ů v o d n ě n í : Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 17. 1. 2006, č. j. 13 C 169/2005-29, zamítl žalobu na zaplacení 104.400,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení V § 471 se na konci odstavce 2 doplňuje věta Nejsou-li dány důvody zvláštního zřetele hodné, vydá soud rozhodnutí ve věci samé zpravidla do 6 měsíců od zahájení řízení; vydá-li soud rozhodnutí po uplynutí této lhůty, uvede v odůvodnění rozhodnutí skutečnosti, pro které nebylo možné tuto lhůtu dodržet. V prvním případě Ústavní soud rozhodl, že zámek v Opočně na Rychnovsku zůstane ve správě státu. V druhém případě šlo o šest jihočeských rybníků, které mělo Rybářství Třeboň podle dřívějších soudních rozhodnutí vrátit církvi, ale Ústavní soud předchozí rozsudky zrušil a vrátil věc k okresnímu soudu Předběžné opatření trvá po dobu jednoho měsíce od jeho vykonatelnosti; bylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé, může soud předběžné opatření opakovaně prodloužit o jeden měsíc tak, aby celková doba trvání předběžného opatření nepřesáhla 6 měsíců

Zákon o zvláštních řízeních soudních - Oddíl 5 - Péče

ROZHODNUTÍ Rozhodnutím ve věci samé, tj. v meritu věci řízení zpravidla končí. Druhy: 1. Rozsudek ve věci samé - věc sama = nárok, který byl předmětem řízení, např. rozvod, náhrada škody, vydání věci, neplatnost výpovědi apod. Musí být rozhodnuto o celém předmětu, taj jak je vymezeno žalobou. 2 (2) Při obhajobě v trestním řízení ve věcech, ve kterých soud prvního stupně rozhoduje v neveřejném zasedání, se považuje za tarifní hodnotu částka 500 Kč. (3) Při obhajobě v trestním řízení, nejde-li o věci podle odstavce 2, se považuje za tarifní hodnot Konkrétní lhůty pro rozhodnutí soudu stanoveny nejsou. Dle ustanovení § 471 odst. 2 ZŘS však soud ve věcech péče o nezletilé (tedy i o výživě dítěte) rozhoduje s největším urychlením a nejsou-li dány důvody zvláštního zřetele hodné, vydá soud rozhodnutí ve věci samé zpravidla do 6 měsíců od zahájení řízení 22. V § 471 se na konci odstavce 2 doplňuje věta Nejsou-li dány důvody zvláštního zřetele hodné, vydá soud rozhodnutí ve věci samé zpravidla do 6 měsíců od zahájení řízení; vydá-li soud rozhodnutí po uplynutí této lhůty, uvede v odůvodnění rozhodnutí skutečnosti, pro které nebylo možné tuto lhůtu dodržet.. 23

K tomu Ústavní soud uvádí, že dle § 243a odst. 1 o. s. ř. rozhoduje dovolací soud zpravidla bez jednání. Nadto je třeba konstatovat, že dovolací soud vycházel ze skutkových zjištění obecných soudů, na základě nichž pouze došel k odlišnému právnímu názoru, což není v rozporu s právem na spravedlivý proces Další možností pro změnu judikatury Ústavního soudu je změna, resp. doplnění těch právních norem a principů, které tvoří závazná referenční hlediska pro Ústavní soud, tj. takových, které jsou obsaženy v ústavním pořádku ČR, nejde-li samozřejmě o změny odporující limitům stanoveným čl. 9 odst. 2 Ústavy, tj. Pokud ústavní soud pravomocné rozhodnutí, opatření nebo jiný zásah zruší a věc vrátí k dalšímu řízení, ten, kdo ve věci vydal rozhodnutí, rozhodl o opatření nebo vykonal jiný zásah, je povinen věc znovu projednat a rozhodnout. V tomto řízení nebo postupu je vázán právním názorem ústavního soudu Je-li lhůta stanovena zvláštním zákonem, vesměs jde o lhůty delší, musí být rozhodnutí vydáno v této lhůtě . Konečně, pokud není lhůta stanovena vůbec, což je s ohledem na působnost správního řádu případ spíše výjimečný, má být rozhodnutí vydáno ve lhůtě přiměřené

Pomocí předběžného opatření může soud ještě před vydáním rozhodnutí ve věci samé, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, uložit účastníku řízení, aby platil výživné v nezbytné míře anebo svěřit dítě do péče jednoho z. III.US246/09_1 - Text tohoto rozhodnutí byl čerpán z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění. III.US2720/10_1 - Text tohoto rozhodnutí byl čerpán z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické. (2) Rozhoduje-li soud o žalobě proti rozhodnutí, jímž správní orgán uložil trest za správní delikt, může soud, nejsou-li důvody pro zrušení rozhodnutí podle odstavce 1, ale trest byl uložen ve zjevně nepřiměřené výši, upustit od něj nebo jej snížit v mezích zákonem dovolených, lze-li takové rozhodnutí učinit na. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020. Obchodní sdělení: Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby

usnesení ve sbírce dle § 59 odst. 4 zákona o Ústavním soudu ne činí usnesení závazným a nestaví jej na rove ň nálezu. Vydá-li Ústavní soud nález, za závazný je již na-prosto v ětšinov ě považován jeho výrok. Ve vztahu k od ůvodn ění nálezu se lze setkat s odlišnými názory Pravomocné rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy - podle § 971 občanského zákoníku má soud ve svém rozhodnutí uvést i konkrétní název zařízení, ve kterém má být ústavní výchova vykonávána. Ústavní výchovu lze zahájeno řízení ve věci samé lze opakovaně prodloužit až na dobu 6 měsíců

Nejvyšší soud / Rozhodovací činnost/Řízení o dovolání

 1. li však předložený návrh zamítnut, Ústavní soud nařídí ústní jednání, pokud lze od toho případu očekávat další objasnění věci (§ 44 ZÚS). Dále Ústavní soud rozhodne nálezem ve věci samé a buď návrhu zcela, nebo částečně vyhoví, nebo jej zamítne
 2. Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti a tuto svoji pravomoc vykonává mimo jiné tím, že ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy rozhoduje o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod
 3. Ve věci samé rozhoduje soud, který je příslušný podle § 88 písm. c) o.s.ř. Jde o soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště. Této osobě je třeba doručit i rozhodnutí ve věci samé. Není-li ve věci samé.
 4. Protože jde o rozhodnutí správního orgánu ve věci samé (přičemž příslušnost soudů v občanském soudním řízení zakládá přímo zákon), lze se nápravy tvrzené věcné nesprávnosti rozhodnutí po účinnosti zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, domáhat - bez ohledu na formálně nesprávný výrok rozhodnutí.
 5. Jestliže soud napadené rozhodnutí ve věci samé změní, nové rozhodnutí nahradí původní rozhodnutí. (2) Bylo-li napadené rozhodnutí pro zmatečnost zrušeno, soud, o jehož rozhodnutí jde, věc, jakmile usnesení nabude právní moci, bez dalšího návrhu projedná a rozhodne; přihlédne přitom ke všemu, co vyšlo najevo v.
 6. Dojde-li ke zpětvzetí žaloby až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, je soud prvního stupně příslušný k rozhodnutí o tom, zda s ohledem na zpětvzetí má dojít ke zrušení rozhodnutí soudu prvního stupně a odvolacího soudu ve věci samé a k zastavení řízení (§96 odst. 2 věta druhá.

182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu - Zákony pro lid

Soud může v usnesení o nařízení předběžného opatření stanovit, že bude trvat jen po určitou dobu, i když se toho (navrhovatel) nedomáhal. Nařídí-li soud předběžné opatření, uloží také navrhovateli, aby podal u soudu návrh na zahájení řízení (žalobu) ve věci samé, a to ve lhůtě, kterou současně stanoví Vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, jakož i tehdy, bylo-li ve věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evroým platebním rozkazem, nebo nebylo-li vyhověno výzvě podle § 114a odst. 2 (viz bod 4) může předseda senátu žalovanému uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a v. ve věcech péče soudu o nezletilé, vždy je-li podán řádný nebo mimořádný opravný prostředek ve věci samé, nebo pokud tak určí soud. Věta prvá se nepou-žije, pokud soud prvního stupněrozhoduje o odmítnutí odvolání podle § 208 odst. 1 nebo byl-li pořízen pro-tokol. (4) Úkony prováděné soudním komisařem neb Soudem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. b) ex. ř. je tedy trestní soud. Rozhodnutí. Podle § 119 odst. 1 trestního řádu rozhoduje soud rozsudkem, kde to zákon výslovně stanoví; v ostatních případech rozhoduje, jestliže zákon nestanoví něco jiného, usnesením

vykazuje-li drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky. Q. Ve věci samé rozhoduje soud dle zákona o zvláštních řízeních soudních: pokud jde o rozhodnutí ve věci samé . alternatives Ve smyslu ustanovení § 81 SŘS bude soud rozhodovat na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí. Bude-li návrh důvodný, uloží soud rozsudkem správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, ne však delší než stanoví zvláštní zákon Při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. ve věci samé po právní stránce zásadní právní význam, pak může soud posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání označil (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn.

Příslušnost soudu epravo

 1. Obvodní soud pro Prahu 5 žalobě vyhověl, když dospěl k názoru, že vynaložené náklady na zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem představují účelně vynaložené náklady na zrušení nezákonného rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 OdpŠk, neboť v samotném řízení o ústavní stížnosti se.
 2. - Soud rozhoduje ve věci samé (o nároku ze žalobního petitu) rozsudkem, případně usnesením - to v případě tzv.platebního rozkazu nebo při uzavření smíru.Usnesení je jinak forma rozhodnutí o procesních věcech nikoliv ve věci samé - Proti rozhodnutí soudu je možno uplatnit opravné prostředky
 3. řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora zabývá se jím oddíl třetí (§85-91) zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu ÚS rozhoduje v opravném prostředku proti ověření volby poslance nebo senátora příslušným orgánem komory či Nejvyšším správním soudem , v.
 4. c) odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání, d) návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona
 5. Protože řízení před odvolacím soudem je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§242 odst. 3 o. s. ř.) a rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci [§241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.], dovolací soud rozhodnutí soudu odvolacího bez nařízení.
 6. K tomu postačí při současné právní úpravě dosavadní znění § 269 a § 270 trestního zákona, jakkoli si Ústavní soud dokáže představit úpravu, která v budoucnu bude lépe odpovídat potřebám této problematiky. Ústavní soud rozhoduje nicméně pouze de lege lata, a proto mu nezbylo, než zjistit, že ani ustanovení.

práv obviněného), a rovněž i o kvalitu orgánu, který o trestním obvinění rozhoduje. Z EÚLP nevyplývá, že by to nutně musel být soud ve smyslu ústavy, integrovaný do soustavy soudů, ale musí to být orgán nezávislý a nestranný zřízený zákonem, kter Rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé O návrhu na předběžné opatření soud rozhodne bezodklad-ně, nejpozději do 24 hodin od jeho podání. Rozhodnutí o před-běžném opatření je vykonatelné vydáním a trvá po dobu 1 měsíce od jeho vykonatelnosti. Bylo-li před uplynutím doby zahájeno řízení ve věci samé, může soud předběžné opatření na dobu ne

Nejde li o rozhodnutí ve věci samé rozhoduje ústavní soud

Odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání: Návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákon c) ustanovení čl. 6 a čl. 9, odst. 2 a 3, pokud nejde o soudní rozhodnutí ve věcech trestních, jichž počátek účinnosti bude stanoven zvláště. Čl. II. Ústavní dekret č. 11/1944 Úř. věst. čsl. se vyhlašuje v příloze

O obnově procesu vedle MSP rozhodoval i Vrchní soud v Praze (VSP), oba ji zamítly. Dle ÚS tím porušily Janouškovo ústavně zaručené právo na soudní ochranu. Rozhodnutí nejvyšší ústavní instituce hodnotili v rámci striktně anonymní ankety Právní barometr LN čeští právníci a právničky I Ústavní soud při přezkoumávání některých rozhodnutí Nejvyššího soudu přitakal závěru Nejvyššího soudu, že poučení o možném jiném právním posouzení věci má smysl jen tehdy, může-li vést k reakci účastníků v rovině skutkové (k dotvrzení potřebných skutečností a k nabídnutí důkazů rozhodných v. tj. alespoň takové, které může mít vliv na výrok rozhodnutí ve věci samé. 15 Viz např. rozhodnutí rakouského Ústavního soudu ze dne 30. 9. 1996, B 3486/96; rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu ze dne 22.10.1986, 2 BvR 197/83 ze dne 22.10.1986, rozhodnutí slovenskéh

I. Ús 199/1

Přepis záznamu nebo jeho části se pořídí vždy, je-li podán řádný nebo mimořádný opravný prostředek ve věci samé. Věta druhá se nepoužije, pokud soud prvního stupně rozhoduje o odmítnutí odvolání podle § 208 odst. 1 nebo byl-li pořízen protokol zaplatit poplatek souvisí s rozhodnutím ve věci samé, úkony v řízení o dědictví, které není uvedeno v § 9 odst. 1 písm. b), s výjimkou jednání u soudu a rozhodování ve věci samé, úkony ve věcech péče soudu o nezletilé a v opatrovnickýc (4) Nejvyšší správní soud je vázán důvody kasační stížnosti; to neplatí, bylo-li řízení před soudem zmatečné [§ 103 odst. 1 písm. c)] nebo bylo zatíženo vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, anebo je-li napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné [§ 103 odst. 1 písm. d)], jakož i v. soudu a na přípustnost subjektivní v případě, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Pojem po stránce právní zásadní význam vymezovalo pomocí demonstrativního výþtu některých případů ustanovení § 237 odst. 3 OSŘ

Sdělení č. 238/2018 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18 ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízen V případě, kdy ve věci rozhoduje stálý rozhodčí soud, má tuto pravomoc stálý rozhodčí soud od okamžiku, kdy byla žaloba doručena do sídla (na podatelnu) stálého rozhodčího soudu, byť i zde samozřejmě bude z logiky věci nezbytné vyčkat na konstituování konkrétního fóra rozhodců

Rozhodnutí - Wikipedi

Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evroé unie s výjimkou Dánska (§ 430 insolvenčního zákona), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle ustanovení § 71. Extremistický blog o právu. Παραγραφος byla ve staré řečtině poznámka - někdy jen typografická značka, někdy celý doplňující text - která se zapisovala vedle textu. Až mnohem později se tohoto výrazu začalo užívat pro označení odstavce (a zkracovat symbolem §, jehož původ je dodnes předmětem sporů) a ještě později - a jen v některých zemích. nelze konat o rozpočtu, místních poplatcích, o volbě starosty,místostarosty, rady a členů volených zastupitelstvem, o věcech kde rozhoduje správní řízení atd. rozhodnutí je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se referenda zúčastnil Ačkoliv se rozsudkem odvolacího soudu ve věci zrušení nebo neprodloužení ústavní výchovy rozhoduje o subjektivních právech účastníků, nemělo by v tomto případě podle přesvědčení Výboru bránit nedoručení rozhodnutí o zrušení ústavní výchovy dítěte tomu, aby byl ukončen pobyt dítěte v zařízení pro výkon.

Uvádí, že je-li podkladem pro provedení zápisu do obchodního rejstříku bez vydání rozhodnutí notářský zápis, je třeba aplikovat § 200da odst. 4 o. s. ř., nikoliv § 200da odst. 5 o. s. ř., tudíž rejstříkový soud musí v rámci svého přezkumu posoudit, zda takový notářský zápis je způsobilý k provedení zápisu. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud ČR. Pro podání dovolání je povinné zastoupení advokátem, jedná se totiž o řešení komplikovaných právních otázek. že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy. Je-li vydán a není-li proti němu podán ve lhůtě 30 dnů od doručení odpor, může být vykonán v jiných členských zemích bez prohlášení vykonatelnosti. Je-li podán odpor, pak soud pokračuje v řízení a o uplatněných nárocích rozhodne buď podle Bruselu I, nebo podle nařízení č. 805/2004. Rozhodčí řízen Tuto Ústavní stížnost podávám dle § 72, odst. 1), pís. a) zákona č. 182/1993 O Ústavním soudu. Ohrožení až degradaci mého volebního práva i volebního práva všech oprávněných občanů České republiky spatřuji ve skutečnosti, že v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vznikla politická strana, která přijala název Lidem

ÚS: Povinnost soudu nařídit jednání v odvolacím řízen

Každý okresní soud je povinen sepsat vaše podání do protokolu a postoupit je bez průtahů příslušnému soudu. Podání do protokolu je povinen sepsat jakýkoliv okresní soud, i když jde o věci, k jejichž projednání a rozhodnutí není místně nebo věcně příslušný rozhodnutí příslušných orgánů o výchově dítěte, bylo-li vydáno, zprávu o zdravotním stavu a vývoji dítěte. Součástí spisové dokumentace je zpravidla také vyhodnocení situace dítěte a rodiny podle § 10 odst. 3 písm. c) a individuální plán ochrany dítěte podle § 10 odst. 3 písm

 • Elduino manual.
 • Reprodukční imunologie hradec králové.
 • 55 200 nikon.
 • Minecraft krumpáč/meč.
 • Šlukovka na marihuanu.
 • Český rozhlas adresa.
 • Sklon tratě.
 • Vysavač s uv zářením.
 • Velká francouzská revoluce symboly.
 • Tesco slevovy kod 2019.
 • Co na krvaceni dasni.
 • Látky metráž panely.
 • Půjčovna aut hyundai.
 • Karty splněných přání pro něho.
 • Zaprednice doma.
 • Apache tanka nexus.
 • Fonts free online.
 • Klávesy s kladívkovou mechanikou.
 • Startování přes kabely postup.
 • Osobní bankrot kalkulačka.
 • Post mortems.
 • Velké kartonové krabice.
 • Aplikace na rozpoznani hmyzu.
 • Nikon d3x recenze.
 • Razítka na mýdla.
 • Spalovna brno exkurze.
 • Indiana jones 2008.
 • Kola kellys recenze.
 • Pravčická brána ubytování.
 • Https www spotify com webplayer.
 • Autodesk inventor online.
 • Letiste antananarivo.
 • Slon africký referát.
 • Dioda propustnost.
 • Karlík a továrna na čokoládu obsazení.
 • Kropidlovec černavý.
 • Co se dela z bedel.
 • Bmw g31.
 • Aktuální nárazy větru.
 • Sonderkommando elbe.
 • Evolution of byakugan.